ติดต่อ

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Centre for European Studies at Chulalongkorn University, Chaloem Rajakumari 60 Bldg., 16th Floor, Chulalongkorn University, Phya Thai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok, THAILAND 10330

Tel.: +66 (0) 2218 3906
Fax: +66 (0) 2215 3580
E-mail: jes.journal@chula.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์ | Jutarat Wongrat
บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ +6622183906

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์ | Jutarat Wongrat
เบอร์โทรศัพท์ +6622183906