การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ต้นฉบับของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยรูปแบบบทความและรูปแบบการอ้างอิงของวารสาร
  • ต้นฉบับของท่านมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้วัสดุที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่ปรากฏการละเมิดกฎหมายในการคัดลอกและทำสำเนาวัสดุที่มีลิขสิทธิ์
  • ต้นฉบับของท่านยังไม่เคยถูกตีพิมพ์มาก่อน และไม่อยู่ระหว่างรับพิจารณาตีพิมพ์โดยวารสารอื่น
  • ท่านได้เตรียมไฟล์ต้นฉบับบทความและไฟล์ประกอบอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวารสารทั้งหมดไว้ครบถ้วน พร้อมที่จะอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
  • โดยการส่งบทความเข้ารับพิจารณานี้ ท่านยอมรับว่า หากบทความได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์แล้ว บทความดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารยุโรปศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำผู้แต่ง

1. ขั้นตอนก่อนการส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์

    1.1. ผู้สนใจเขียนและจัดทำต้นฉบับบทความส่งเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับบทความของวารสารอย่างละเอียด (โปรดดู "รูปแบบบทความ") และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

    1.2. เพื่อความสะดวกในการดำเนินการของกองบรรณาธิการ โปรดจัดเตรียมและตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับในขั้นสุดท้ายด้วยโปรแกรม Microsoft Word

    1.3. เนื่องจากวารสารใช้ระบบพิชญพิจารณ์ (peer-review) แบบไม่เปิดเผยตัวตนทั้งสองทาง (double-blind) ในการพิจารณาบทความ ให้ท่านตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับบทความทั้งในนามสกุล .docx และ .pdf ว่าไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนในส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ

 

2. ขั้นตอนการส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์

    2.1. วารสารสนับสนุนให้ผู้เขียนทุกท่านดำเนินการส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo 

    2.2. ในกรณีที่ท่านไม่มีบัญชีผู้ใช้ของวารสารยุโรปศึกษาในระบบ ThaiJo มาก่อน โปรดลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ในหน้าลงทะเบียน พร้อมระบุข้อมูลการติดต่อที่วารสารจะสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก

    2.3. ท่านสามารถเริ่มต้นกระบวนการส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ โดยเลือกปุ่ม "ส่งบทความ" ทางด้านขวาของหน้าเว็บไซต์วารสาร แล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบ

    2.4. ในขั้นตอนที่ 1 "เริ่มการส่ง" ให้ท่านระบุภาษาหลักของบทความ เขียนจดหมายนำส่งบทความ และกดบันทึกและดำเนินการต่อ ในการดำเนินการนี้ ผู้เขียนยอมรับว่า หากบทความได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์แล้ว บทความดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารยุโรปศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    2.5. ในขั้นตอนที่ 2 "อัพโหลดไฟล์ประกอบบทความ" ให้ท่านระบุประเภทของไฟล์และอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับบทความใน 2 นามสกุล รวมถึงไฟล์อื่่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (โปรดดู "รูปแบบบทความ") ในกรณีไฟล์รูปภาพ ตารางและแผนภูมิ ให้ระบุประเภทไฟล์เป็น "อื่นๆ"

    2.6. ในขั้นตอนที่ 3 "ลงข้อมูลรายละเอียดบทความ" ให้ท่านระบุชื่อเรื่องบทความ บทคัดย่อ ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง และคำสำคัญ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอังกฤษภาษาเดียว ในกรณที่บทความเป็นภาษาอังกฤษ) ให้ครบถ้วน ตามคำแนะนำของเว็บไซต์

    2.7. ในขั้นตอนสุดท้าย ให้ท่านยืนยันการส่งบทความ จากนั้น ระบบจะดำเนินการส่งบทความให้กับกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการต่อไป

 

3. ขั้นตอนหลังการส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์

    3.1. เมื่อท่านดำเนินการส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์แล้ว หากบรรณาธิการมิได้บอกปฏิเสธบทความของท่านในขั้นต้น กองบรรณาธิการจะเริ่มกระบวนการพิชญพิจารณ์บทความของท่าน โดยส่งบทความของท่านให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน พิจารณา กระบวนการนี้จะใช้เวลาปกติประมาณ 1-2 เดือน ในระหว่างนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพิชญพิจารณ์ผ่านระบบ ThaiJo

    3.2. ภายหลังจากได้รับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินแก่ท่านทางระบบ Thaijo เท่านั้น บทความที่ได้รับอนุมัติตีพิมพ์จะต้องได้รับผลการประเมินในระดับ "ผ่าน" หรือ "ให้แก้ไขปรับปรุง แต่ไม่ต้องประเมินใหม่" แล้วผู้แต่งแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจนเป็นที่น่าพอใจ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน

    3.3. ในกรณีที่ท่านต้องแก้ไขปรับปรุงบทความ ท่านจะต้องส่งบทความฉบับแก้ไขปรับปรุงภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 2 ท่าน ผ่านช่องทางเดิมที่ท่านส่งบทความเข้ารับพิจารณาครั้งแรก เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณาการแก้ไขปรับปรุง

    3.4. หากบทความของท่านได้รับอนุมัติตีพิมพ์ ระบบจะแจ้งผลการอนุมัติแก่ท่านทางระบบ Thaijo เท่านั้น

    3.5. ในกระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเลือกตีพิมพ์บทความของท่านในวารสารฉบับใดก็ได้ เมื่อวารสารตีพิมพ์เผยแพร่บทความของท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งความคืบหน้าในการตีพิมพ์บทความของท่านผ่านระบบ Thaijo เท่านั้น

 

หากท่านมีข้อซักถามหรือต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ โปรดติดต่อกองบรรณาธิการวารสารผ่านช่องทางที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมล์ที่ท่านระบุผ่านเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานของวารสารยุโรปศึกษาเท่านั้น และจะไม่ได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลที่สามหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด