รูปแบบการอ้างอิง

(ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วารสารปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2020))

 • รายการอ้างอิงภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • รายการอ้างอิงภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ระบบตัวอักษรละติน (Non-latin scripts) เช่น ภาษากรีก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เป็นต้น จะต้องมีการแปลภาษาอังกฤษกำกับ ชื่อผู้เขียนจะต้องมีชื่อภาษาอังกฤษกำกับ และชื่อเรื่องจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม [ ] กำกับเสมอ 
  ตัวอย่าง
  Grigoris Markou Γρηγόριος Μάρκου, “Ο πολιτικός λόγοςτης ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη: Οιπεριπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Front de Gauche (Εκλογές 2012)” [The Political Discourse in Europe:
  the case of SYRIZA and Front de Gauche (Election 2012)] (Master Thesis, Aristotle University of Thessaloniki,2015), 25.

หนังสือ (Book)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับหนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ประวัติศาสตร์โปรุตุเกส: จากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย (ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 74-75.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Suthachai Yimprasert, The Portuguese history: From the Maritime Empire to the Democratic Republic (Centre for European Studies of Chulalongkorn University, 2017), 74-75. (In Thai)
 • แบบย่อสำหรับหนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ, เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ประวัติศาสตร์โปรุตุเกส, 74-75.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Suthachai Yimprasert, The Portuguese history, 74-75.
 • แบบเต็มสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Leila Talani, European Political Economy: Issues and Theories (Henry Ling Limited, 2014), 83.
 • แบบย่อสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ, เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Talani, European Political Economy, 83.

บรรณานุกรม:

 • หนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. ประวัติศาสตร์โปรุตุเกส: จากจักรวรรดิทางทะเลสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย. ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Suthachai Yimprasert. The Portuguese history: From the Maritime Empire to the Democratic Republic. Centre for European Studies of Chulalongkorn University, 2017. (In Thai)
 • หนังสือภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. 
  ตัวอย่าง
  Talani, Leila. European Political Economy: Issues and Theories. Henry Ling Limited, 2014.

 

บทของหนังสือ (Chapter of a Book)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับหนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, บก. (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  จิรเดช มหาวรรณกิจ, “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน,” ใน สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, วิมลวรรณ ภัทรโรดม และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, บก. (ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 47-48.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Jiradej Mahawannakij, "the European Union and its role in the contemporary world," in The new-look EU and 27 member states, Wimonwan Phattharodom and Suthachai Yimprasert, eds. (Centre for European Studies at Chulalongkorn University, 2007), 47-48. (In Thai)
 • แบบย่อสำหรับหนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  จิรเดช มหาวรรณกิจ, “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน,” 47-48. 
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Jiradej Mahawannakij, "the European Union and its role in the contemporary world," 47-48. 
 • แบบเต็มสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” in ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, ed. หรือ eds. (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Miguel Otero-Iglesias, “From Harbinger to Role Model: The Influence of the Euro in Regional Monetary Cooperation,” in Global Power Europe - Vol. 1: Theoretical and Institutional Approaches to the EU’s External Relations, Astrid Boening, Jan-Frederik Kremer, and Aukje van Loon, eds. (Springer, 2013), 163.
 • แบบย่อสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบท,” เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Otero-Iglesias, “From Harbinger to Role Model,” 163.

บรรณานุกรม:

 • หนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. “ชื่อบท.” ใน ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, บก., เลขหน้าของบทความ. สำหนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  จิรเดช มหาวรรณกิจ. “สหภาพยุโรปกับบทบาทต่อโลกปัจจุบัน.” ใน สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 27 ประเทศสมาชิก, วิมลวรรณ ภัทรโรดม และ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, บก., 1-66. ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Jiradej Mahawannakij. "the European Union and its role in the contemporary world." In The new-look EU and 27 member states, edited by Wimonwan Phattharodom and Suthachai Yimprasert, 1-66. Centre for European Studies at Chulalongkorn University, 2007. (In Thai)
 • หนังสือภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบท.” In ชื่อหนังสือ, edited by ชื่อบรรณาธิการ, เลขหน้าของบทความ. สำหนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
  ตัวอย่าง
  Otero-Iglesias, Miguel. “From Harbinger to Role Model: The Influence of the Euro in Regional Monetary Cooperation.” In Global Power Europe - Vol. 1: Theoretical and Institutional Approaches to the EU’s External Relations, edited by Astrid Boening, Jan-Frederik Kremer and Aukje van Loon, 163-181. Springer, 2013.

 

หนังสือออนไลน์ (E-Book)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับหนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า, แหล่งที่มา. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  เสน่ห์ จามริก, สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด (สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม, 2544), 138-139, https://www.openbase.in.th/files/tbpj163.pdf.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Sane Chamarik, Human Rights: Value And Concepts (Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2001), 138-139, https://www.openbase.in.th/files/tbpj163.pdf. (In Thai)
 • แบบย่อสำหรับหนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ, เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  เสน่ห์ จามริก, สิทธิมนุษยชน, 138-139.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Sane Chamarik, Human Rights: Value And Concepts, 138-139.
 • แบบเต็มสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ (สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้า, แหล่งที่มา.
  ตัวอย่าง
  Ashoka Mody, EuroTragedy: A Drama in Nine Acts (Oxford University Press, 2018), 27, https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780199351381.001.0001/oso-9780199351381.
 • แบบย่อสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อหนังสือ, เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Mody, EuroTragedy, 27.

บรรณานุกรม:

 • หนังสือภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. แหล่งที่มา. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  เสน่ห์ จามริก. สิทธิมนุษยชน: เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด. สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม, 2544. https://www.openbase.in.th/files/tbpj163.pdf.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Sane Chamarik. Human Rights: Value And Concepts. Office of the National Human Rights Commission of Thailand, 2001. https://www.openbase.in.th/files/tbpj163.pdf. (In Thai)
 • หนังสือภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. แหล่งที่มา.
  ตัวอย่าง
  Mody, Ashoka, EuroTragedy: A Drama in Nine Acts. Oxford University Press, 2018. https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780199351381.001.0001/oso-9780199351381.

 

บทความในวารสาร (Journal Article)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับบทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้า, DOI หรือ URL (ในกรณีที่เป็นวารสารออนไลน์). (In Thai)
  ตัวอย่าง
  พจี ยุวชิต, “การปฏิวัติกับระยะแรกของขบวนการวรรณกรรมแบบโรแมนติกของอังกฤษ,” วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 (2558): 58-59.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Pachee Yuvajita, "The revolution and the early period of the English romantic movement," Journal of European Studies Vol. 23, No. 2 (2015): 58-59. (In Thai)
 • แบบย่อสำหรับบทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,”เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  พจี ยุวชิต, “การปฏิวัติกับระยะแรกของขบวนการวรรณกรรมแบบโรแมนติกของอังกฤษ,” 58-59.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Pachee Yuvajita, "The revolution and the early period of the English romantic movement," 58-59. 
 • แบบเต็มสำหรับบทความภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้า, DOI หรือ URL (ในกรณีที่เป็นวารสารออนไลน์).
  ตัวอย่าง
  Juliet Johnson, “Two-Track Diffusion and Central Bank Embeddedness: The Politics of Euro Adoption in Hungary and the Czech Republic,” Review of International Political Economy Vol. 13, No. 3 (August 2006): 362.
 • แบบย่อสำหรับบทความภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,”เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Johnson, “Two-Track Diffusion and Central Bank Embeddedness,” 362.

บรรณานุกรม:

 • บทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้า. DOI หรือ URL (ในกรณีที่เป็นวารสารออนไลน์). (In Thai)
  ตัวอย่าง
  พจี ยุวชิต. “การปฏิวัติกับระยะแรกของขบวนการวรรณกรรมแบบโรแมนติกของอังกฤษ.”วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 (2558): 58-59.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Pachee Yuvajita. "The revolution and the early period of the English romantic movement." Journal of European Studies Vol. 23, No. 2 (2015): 58-59. (In Thai)
 • บทความภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้า. DOI หรือ URL (ในกรณีที่เป็นวารสารออนไลน์).
  ตัวอย่าง
  Johnson, Juliet. “Two-Track Diffusion and Central Bank Embeddedness: The Politics of Euro Adoption in Hungary and the Czech Republic.” Review of International Political Economy Vol. 13, No. 3 (2006): 362.

 

บทความในหนังสือพิมพ์ (News Article)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับบทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ตีพิมพ์, เลขหน้า, URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). (In Thai)
  ตัวอย่าง
  “อาเซียนคุยสงครามการค้า,” ไทยรัฐออนไลน์, 21 มิ.ย. 62, https://www.thairath.co.th/news/foreign/1596651 (เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 62).
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  "ASEAN meeting grapples with a trade war," Thairath Online, June 21, 2019, https://www.thairath.co.th/news/foreign/1596651 (accessed on July 2, 2019). (In Thai)
 • แบบย่อสำหรับบทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  “อาเซียนคุยสงครามการค้า.”
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  "ASEAN meeting grapples with a trade war."
 • แบบเต็มสำหรับบทความภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ตีพิมพ์, เลขหน้า, URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (accessed on วันที่สืบค้น).
  ตัวอย่าง
  Larry Elliott, “Eurozone Growth Slumps to Lowest Level in More Than Four Years,” The Guardian, October 30, 2018, https://www.theguardian.com/business/2018/oct/30/eurozone-growth-slumps-to-lowest-level-in-over-four-years (accessed on May 17, 2019).
 • แบบย่อสำหรับบทความภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Elliott, “Eurozone Growth Slumps to Lowest Level in More Than Four Years.”

บรรณานุกรม:

 • บทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ตีพิมพ์. URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). (In Thai)
  ตัวอย่าง
  “อาเซียนคุยสงครามการค้า.” ไทยรัฐออนไลน์, 21 มิ.ย. 62. https://www.thairath.co.th/news/foreign/1596651 (เข้าถึงเมื่อ 2 ก.ค. 62).
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  "ASEAN meeting grapples with a trade war." Thairath Online, June 21, 2019. https://www.thairath.co.th/news/foreign/1596651 (accessed on July 2, 2019). (In Thai)
 • บทความภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่ตีพิมพ์. URL (ในกรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์) (accessed on วันที่สืบค้น).
  ตัวอย่าง
  Elliott, Larry. “Eurozone Growth Slumps to Lowest Level in More Than Four Years.” The Guardian, October 18, 2018. https://www.theguardian.com/business/2018/oct/30/eurozone-growth-slumps-to-lowest-level-in-over-four-years (accessed on May 17, 2019).

 

วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertation)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์” (ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์), เลขหน้า. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  ณัจฉริยา โฉมงาม, “WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษากรณีการห้ามนำเข้าและวางตลาดผลิตภัณฑ์จากแมวน้ำของสหภาพยุโรป” (ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 186.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Natchariya Chomngam, "WTO and Public Moral: A Case Study of EU's Prohibition of Importation and Marketing of Seal Products" (Master of Law, Chulalongkorn University, 2011, 186. (In Thai)
 • แบบย่อสำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์,” เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  ณัจฉริยา โฉมงาม, “WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน,” 186.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Natchariya Chomngam, "WTO and Public Moral," 186. 
 • แบบเต็มสำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์” (ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์), เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  Liam McHugh-Russell, “Limits of Legal Evolution: Knowledge and Normativity in Theories of Legal Change” (Ph.D. diss., European University Institute, 2019), 133.
 • แบบย่อสำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, “หัวข้อวิทยานิพนธ์,” เลขหน้า.
  ตัวอย่าง
  McHugh-Russell, “Limits of Legal Evolution,” 133.

บรรณานุกรม:

 • วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. “หัวข้อวิทยานิพนธ์.” ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์. (In Thai)
  ตัวอย่าง
  ณัจฉริยา โฉมงาม. “WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษากรณีการห้ามนำเข้าและวางตลาดผลิตภัณฑ์จากแมวน้ำของสหภาพยุโรป.” ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Natchariya Chomngam. "WTO and Public Moral: A Case Study of EU's Prohibition of Importation and Marketing of Seal Products." Master of Law, Chulalongkorn University, 2011. (In Thai)
 • วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน. “หัวข้อวิทยานิพนธ์.” ชื่อปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ตีพิมพ์.
  ตัวอย่าง
  McHugh-Russell, Liam. “Limits of Legal Evolution: Knowledge and Normativity in Theories of Legal Change.” Ph.D. diss., European University Institute, 2019.

 

บทความจากสื่อออนไลน์ (Online Sources)
รายการอ้างอิง (อ้างอิงท้ายเรื่อง):

 • แบบเต็มสำหรับบทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็ปไซต์, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, URL (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). 
  ตัวอย่าง
  “ความคืบหน้าสนธิสัญญาว่าด้วยความมีเสถียรภาพความร่วมมือและธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของสหภาพยุโรป (TSCG) หรือ Fiscal Compact,” สำนักบริหารกิจการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 7 ม.ค. 56, https://www.moc.go.th/images/Agencies_Information/Trade_Situation/Commercial_Bruxelles/126.pdf (เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ค. 62).
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  "The progress of Treaty of Stability, Cooperation and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG) or Fiscal Compact," Office of International Affairs, Ministry of Commerce, January 7, 2013, https://www.moc.go.th/images/Agencies_Information/Trade_Situation/Commercial_Bruxelles/126.pdf (accessed on May 9, 2019). (In Thai)

 • แบบย่อสำหรับบทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ.” (In Thai)
  ตัวอย่าง
  "ความคืบหน้าสนธิสัญญาว่าด้วยความมีเสถียรภาพความร่วมมือและธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจและการเงิน
  ของสหภาพยุโรป (TSCG) หรือ Fiscal Compact."
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  "The progress of Treaty of Stability, Cooperation and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG) or Fiscal Compact."
 • แบบเต็มสำหรับบทความภาษาอังกฤษ
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ,” ชื่อเว็ปไซต์, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, URL (accessed on วันที่เข้าถึง).
  ตัวอย่าง
  “Czech Republic - Market Overview,” The U.S. Department of Commerce’s International Trade Administration, October 19, 2018, https://www.export.gov/article?id=Czech-Republic-Market-Overview (accessed on May 5, 2019).
 • แบบย่อสำหรับบทความภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทความ.”
  ตัวอย่าง
  “Czech Republic - Market Overview.”

บรรณานุกรม:

 • บทความภาษาไทย
  ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน หรือ ชื่อเว็ปไซต์. “ชื่อบทความ.” วันที่ปรับปรุงล่าสุด. URL (เข้าถึงเมื่อ วันที่สืบค้น). (In Thai)
  ตัวอย่าง
  สำนักบริหารกิจการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. “ความคืบหน้าสนธิสัญญาว่าด้วยความมีเสถียรภาพความร่วมมือและธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของสหภาพยุโรป (TSCG) หรือ Fiscal Compact.” ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7 ม.ค. 56. เข้าถึงจาก https://www.moc.go.th/images/Agencies_Information/Trade_Situation/Commercial_Bruxelles/126.pdf (เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ค. 62).
  รายการอ้างอิงแบบภาษาอังกฤษ 
  Office of International Affairs, Ministry of Commerce. "The progress of Treaty of Stability, Cooperation and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG) or Fiscal Compact." Last modified January 7, 2013.  https://www.moc.go.th/images/Agencies_Information/Trade_Situation/Commercial_Bruxelles/126.pdf (accessed on May 9, 2019). (in Thai)
 • บทความภาษาอังกฤษ
  นามสกุลผู้เขียน, ชื่อผู้เขียน หรือ ชื่อเว็ปไซต์. “ชื่อบทความ.” Last modified วันที่ปรับปรุงล่าสุด. URL (accessed on วันที่เข้าถึง).
  ตัวอย่าง
  The U.S. Department of Commerce’s International Trade Administration. “Czech Republic - Market Overview.” Last modified October 19, 2018. https://www.export.gov/article?id=Czech-Republic-Market-Overview (accessed on May 5, 2019).