กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร)

 

บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร
จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์
(ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร)

 

กองบรรณาธิการ

ดร. กิตสิรินทร์ กิติสกล
(คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาริต ติงศภัทิย์
(นักวิชาการอิสระ, กรุงเทพมหานคร)

รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต กำเนิดศิริ
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม
(คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร)

รองศาสตราจารย์ วิมลวรรณ ภัทโรดม
(นักวิชาการอิสระ, กรุงเทพมหานคร)

ดร. อาจารี ถาวรมาศ
(แอคเซสยุโรป, นนทบุรี)

______________________________________________________________

เจ้าหน้าที่บริหารและการเงิน
พิมพร นูมหันต์