ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2016): วารสารยุโรปศึกษา

					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2016): วารสารยุโรปศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มกราคม-มิถุนายน 2016

บรรณาธิการที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์, ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บรรณาธิการ: ณัฐนันท์ คุณมาศ
บรรณาธิการผู้ช่วย: วรดร เลิศรัตน์, อภิชัย กุญชรชัย
พิสูจน์อักษร: วรดร เลิศรัตน์
ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

เผยแพร่แล้ว: 2016-06-30

ฉบับเต็ม