ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารยุโรปศึกษา

					ดู ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารยุโรปศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บรรณาธิการ: ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร: จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์
กองบรรณาธิการ: กิตสิรินทร์ กิติสกล, จาริต ติงศภัทิย์, บรรพต กำเนิดศิริ, ปิติ ศรีแสงนาม, วิมลวรรณ ภัทโรดม, อาจารี ถาวรมาศ
พิสูจน์อักษร: จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์
ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ฉบับเต็ม