ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารยุโรปศึกษา

					ดู ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารยุโรปศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม-ธันวาคม 2019

บรรณาธิการ: ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร: วรดร เลิศรัตน์
กองบรรณาธิการ: กิตสิรินทร์ กิติสกล, จาริต ติงศภัทิย์, บรรพต กำเนิดศิริ, ปิติ ศรีแสงนาม, วิมลวรรณ ภัทโรดม, อาจารี ถาวรมาศ
พิสูจน์อักษร: จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์, ณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย์, สุคนธา เกื้อกิจ
ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-28

ฉบับเต็ม