กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรอบความสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนระหว่างการเลือกตั้งโดยลับและการลงคะแนนเสียงแทนคนพิการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF