กรอบความสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนระหว่างการเลือกตั้งโดยลับและการลงคะแนนเสียงแทนคนพิการ

บทเรียนจากยุโรปสู่ประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รวินท์ ลีละพัฒนะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การเลือกตั้งโดยลับ, คนพิการ, ผู้ช่วยเลือกตั้ง, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

บทคัดย่อ

สิทธิการออกเสียงเลือกตั้งโดยลับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งถูกรับรองเอาไว้ในข้อ 29 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กระนั้นคนพิการบางคนนั้นก็มีสภาพแห่งกายที่ไม่เอื้ออำนวยให้เขาสามารถออกเสียงเลือกตั้งด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างอันเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น ทั้งในการทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งและการนำบัตรนั้นใส่ลงไปในหีบเลือกตั้ง ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อ 29 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจึงรับรองให้คนพิการสามารถแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในกระบวนการการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี ถึงแม้การเลือกตั้งโดยอาศัย “ผู้ช่วยเลือกตั้ง” นี้จะอำนวยให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับประเทศ แต่การเช่นว่าก็มีผลทำให้ความลับของพวกเขาถูกเปิดเผยแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษากรอบความสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนระหว่างสิ่งทั้งสองซึ่งระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยรับนำไปปรับใช้ กฎหมายเลือกตั้งฉบับหลักของประเทศ ณ ปัจจุบัน อย่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นั้นยังคงมีเนื้อหาบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับกรอบความสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนข้างต้นอยู่ บทความวิจัยนี้จะอาศัยบทเรียนจากการดำเนินการคุ้มครองสิทธิการเลือกตั้งโดยลับของคนพิการและการตั้งผู้ช่วยเลือกตั้งตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจากทวีปยุโรปซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่แบบของการพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับกรอบความสัมพันธ์ทางกฎหมายมหาชนระหว่างการเลือกตั้งโดยลับและการลงคะแนนเสียงแทนคนพิการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACE.“Act no. 333-2004 Coll elections to the National Council of the Slovak Republic as amended to 2011.” Last modified n.d. http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/SK/Election_Law_slovakia.pdf (accessed on December 24, 2020).

Alajos Kiss v Hungary (application no. 38832/06).

Beckman, Ledvig. The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and its Limits. Palgrave Macmillan, 2009.

Broderick, Andrea and Ferri, Delia. International and European Disability Law and Policy: Texts, Cases and Materials. Cambridge University Press, 2019.

Carlson, Licia. The Faces of Intellectual Disability: Philosophical Reflections. Indiana University Press, 2010.

Coleridge, Peter. Disability, Liberation, and Development. Oxfam, 1993.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on the initial report of Thailand.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Initial reports submitted by Belgium under article 35 of the Convention (CRPD/C/BEL/1)

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Initial reports submitted by Hungary under article 35 of the Convention (CRPD/C/HUN/1)

“Election 2019: Persons with disabilities-senior citizens encouraging the exercise of the right to vote.” Thai PBS, 17 March 2019. https://news.thaipbs.or.th/content/278466 (accessed by June 12, 2020).

Election access. “Federal Law on National Council Elections (1992, last amended 2012).” Last modified June, 2015. http://www.electionaccess.org/en/resources/countries/AT/182/ (accessed on December 24, 2020).

Election Commission. “Knowledge on election.” Last modified July 20, 2015. https://www.ect.go.th/ect_en/news_page.php?nid=767&filename= (accessed on July 1, 2020). (In Thai)

“Election Commission- ANFREL organised a public hearing on how to conduct suitable polling for persons with disabilities and senior citizens.” Thisable.me, 21 February 2017. https://thisable.me/content/2017/02/116 (accessed on June 23, 2021). (In Thai)

Electronic Irish Statute Book (eISB). “Constitution of Ireland.” Last modified n.d. http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html (accessed on December 24, 2020).

_____________. “Electoral Act, 1992.” Last modified n.d. http://www.irishstatutebook.ie/eli/1992/act/23/section/100/enacted/en/html#sec100 (accessed on December 24, 2020).

European Union Agency for Fundamental Rights. The right to political participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities. European Union Agency for Fundamental Rights. 2010.

Foster, Charles. Human Dignity in Bioethics and Law. Hart, 2011.

Fiona Given v Australia (Case No. 19.2014-16.02.2018).

Gilabert, Pablo. Human Dignity and Human Rights. Oxford University Press, 2018.

Green, Phillip. “Transparency and Elections in Australia: The Role of Scrutineers in the Australian Electoral Practice.” In Realising Democracy: Electoral Law in Australia, edited by Graeme Orr, Bryan Mercurio, and George Williams, 223 .The Federation Press, 2003.

Fiala-Butora, János, Stein, Michael A. and Lord, Janet E. “The Democratic Life of the Union: Toward Equal Voting Participation for Europeans with Disabilities.” Harvard International Law Journal Vol.55, (January, 2014): 72-103.

Fina, Valentina Della. Cera, Rachele and Palmisano, Giuseppe, eds. The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary. Springer, 2017.

Fiona Given v Australia (Case No. 19.2014-16.02.2018).

Fortier, John C.and Ornstein, Norman J. “The Absentee Ballot and the Secret Ballot: Challenges for Election Reform.” University of Michigan Journal of Law Reform Vol.36, (2003): 483 - 516.

German Law Archive. “Federal Electoral Law (Bundewahlgesetz, BGW).”Last modified n.d. https://www.iuscomp.org/gla/statutes/BWG.htm#ToC20 (accessed on December 24, 2020).

Goering, Sara. “Rethinking disability: the social model of disability and chronic disease.” Curr Rev Musculoskelet Med Vol.8, No.2 (April, 2015): 135.

Grobbelaar-du Plessis, Ilze Grobbelaar-du and Njau, Jehoshaphat. “Article 29: Participation in Political and Public Life.” In The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, edited by Ilias Bantekas, Michael Ashley Stein, and Dimitris Anastasiou, 854. (Oxford University Press, 2018).

Harris, D.J. and others. Law of the European Convention on Human Rights. Oxford University Press, 2009.

“Ireland 2016: Decision making and legal capacity in dementia.” Alzheimer Europe, February 8, 2017. https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Country-comparisons/2016-Decision-making-and-legal-capacity-in-dementia/Ireland (accessed on December 24, 2020).

Iriarte, Edurne García. “Models of Disability.” In Disability and Human Rights: Global Perspectives, edited by Edurne García Iriarte, Roy McConkey and Robbie Gilligan, 10 -32. Palgrave Macmillan, 2016.

Jessada Thongkaow. “Legal Measures for Persons with Disabilities on Election under the Organic Act on the Election of Members of the House of Representatives, B.E. 2561 (2018).” ANFREL Foundation, 2019. (In Thai)

Kant, Immanuel. Lectures on Ethics, edited by Peter Heath and J. B. Schneewind, Peter Heath (tr.). Cambridge University Press, 1997.

Kateb, George. Human Dignity. Harvard University Press, 2011.

Lebech, Mette. On the Problem of Human Dignity: A Hermeneutical and Phenomenological Investigation. Königshausen & Neumann, 2009.

Legislation online. “Act No.247 on Elections to the Parliament of the Czech Republic , and on Amendments of Certain Other Acts (1995).” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/documents/id/5771 (accessed on December 24, 2020).

______________. “Act of 28 September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections (Elections Act).” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/4014/file/Netherlands_Elections%20Act_1989am2009.pdf (accessed on December 24, 2020).

______________. “Election Code of Bulgaria.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/7656/file/Bulgaria_Election_Code_2014_am2017_en.pdf (accessed on March 7, 2021).

______________. “Election Code of Poland.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/3648/file/Poland%20Elections%20Code%20Section%201,2,3,4,9_2011.pdf (accessed on December 24, 2020).

______________. “Elections: Hungary.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/topics/country/25/topic/6 (accessed on December 24, 2020).

______________. “Folketing (Parliamentary) Elections Act.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/7670/file/Denmark_Parliamentary_election_act_2014_en.pdf (accessed on December 24, 2020).

______________. “LAW ON ELECTIONS TO THE SEIMAS.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/6194/file/Law%20on%20Elections%20to%20the%20Seimas%201992,%20amended%202016.pdf (accessed on December 24, 2020.)

______________. “LAW ON ELECTIONS TO THE NATIONAL ASSEMBLY.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/5846/file/Slovenia_law_elections_national_assembly_2006_en.pdf (accessed on December 24, 2020).

______________. “LEGISLATION COMMITTEE OF THE CROATIAN PARLIAMENT.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/7663/file/Croatia_Parliamentary_Elections_Act_2003_am2015_en.pdf (accessed on December 24, 2020).

______________. “Poland Elections Code 2011.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/3648/file/Poland%20Elections%20Code%20Section%201,2,3,4,9_2011.pdf (accessed on December 24, 2020).

______________. “The Electoral Act 1992 of the Republic of Ireland.” Last modified n.d. https://www.legislationline.org/download/id/7952/file/Ireland_Electoral_Act_1992_am2017_en.pdf ( accessed on December 24, 2020).

LEĠIŻLAZZJONI MALTA. “Chapter 354: General Elections Act.” Last modified n.d. https://legislation.mt/eli/cap/354/eng/pdf (accessed on December 24, 2020.)

Lever, Annabelle. “Privacy and Democracy: What the Secret Ballot Reveals.” Law, Culture and the Humanities Vol.11, (2015): 164-183.

Lukács, Krisztina and Vig, Dávid. “The Detrimental Legal Consequences of a Conviction in Hungary.” In Fundamental Rights and Legal Consequences of Criminal Conviction, edited by Sonja Meijer, Harry Annison, and Ailbhe O’Loughlin. Hart Publishing, 2019.

Maphosa, Nkosana, Mayo, CG and Mayo, B. “Left in the periphery: An appraisal of voting right for persons with disabilities in Zimbabwe.” In African Disability Rights Yearbook Volume 7 2019. Pretoria University Law Press, 2019.

Martinez-Torron, Javier. “Religious Pluralism: the case of the European Court of Human Rights.” In Democracy, Law and Religious Pluralism in Europe: Secularism and Post-Secularism, edited by Ferran Requejo and Camil Ungureanu. Routledge, 2014.

McGrath, Amy. The frauding of votes?. Tower House Publications, 1996.

Ministry of Justice, Finland, “Election Act.” Last modified n.d. https://constitutionnet.org/sites/default/files/Election%20Act%201998%2C%20%20amended%202004.pdf (accessed on December 24, 2020).

Moeckli, Daniel. “Equality and Non-Discrimination.” In International Human Rights Law, 2nd ed., edited by Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, David Harris, and Sandesh Sivakumaran, 165 . Oxford University Press, 2014.

Oliver, Michael. and Barnes, Colin. The New Politics of Disablement. Palgrave Macmillan, 2012.

___________. Understanding Disability: From Theory to Practice, 2nd Ed. Palgrave Macmillan, 2009.

Pater, Krzysztof. Real rights of persons with disabilities to vote in European Parliament elections. Information report to European Economic and Social Committee, 2010.

Pater, Krzysztof. Breaking down the barriers Persons with disabilities and their right to vote in European Parliament elections. Information report to European Economic and Social Committee, 2019.

Paris Jitpentom. “Election 2019: Bewildered officials-unprepared assistive devices: various problems troubling the exercise of the right to voter by persons with disabilities.” BBC Thai, March 21, 2018, https://www.bbc.com/thai/thailand-47649343 (accessed on November 20, 2020). (In Thai)

____________ “Election 2019: Bewildered officials-unprepared assistive devices.” BBC Thai, March 21, 2019. https://www.bbc.com/thai/thailand-47649343 (accessed on November 24, 2020).

“Persons with disabilities and the travel in the capital: Is it accomplishable?.” Thisable.me, July 4, 2018. https://thisable.me/content/2018/07/430 (accessed on November 23, 2020). (In Thai)

“Persons with disabilities mourn! Polling booths do not suit wheelchair users.”WorkpointTODAY, https://www.youtube.com/watch?v=MvsS2IkDezM (accessed on December 9, 2020) (In Thai)

Pyaneandee, Coomara. International Disability Law: A Practical Approach to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Routledge, 2019.

Resolution 1590 (2007) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe, “Secret ballot–European code of conduct on secret balloting, including guidelines for politicians, observers and voters.” para 3.

Rendtorff, Jacob D. “The Limitations and Accomplishments of Autonomy as a Basic Principle in Bioethics and Biolaw.” In Autonomy and Human Rights in Health Care: An International Perspective, edited by David N. Weisstub and Guillermo Díaz Pintos, 78, Springer, 2007.

Riigi Teataja. “Riigikogu Election Act.”Last modified 2016, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/506052016002/consolide (accessed on December 24, 2020).

Roznai, Yaniv. Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers. Oxford University Press, 2017.

Russian Conservative Party of Entrepreneurs v Russia (2007) 46 EHRR 863, para 76

Schotel, Bas. On the Right of Exclusion: Law, Ethics and Immigration Policy. Routledge, 2012.

Shakespeare, Tom. Disability Rights and Wrongs. Routledge, 2006.

Stein, Michael Ashley. “Disability Human Rights.” California Law review Vol.95, (2007): 75-121.¬¬

The Declaration of Principles for International Election Observation and Code of Conduct for International Election Observers, para 5.

The Electoral Knowledge Network. “Assisted Voters at Voting Stations.” Last modified n.d. https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voa/voa02/voa02g/voa02g01 (accessed on October, 18 2020).

The OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Handbook on Observing and Promoting the Electoral Participation of Persons with Disabilities.OSCE/ODIHR 2017.

The Organic Act on the Election of Members of Parliament B.E. 2561 (2018).

Tran, Dari Sylvester. Unrigging American Elections: Reform Past and Prologue. Palgrave Macmillan, 2019.

Traustadottir, Rannveig. “Disability Studies, the Social Model and Legal Developments.” In The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives, edited by Oddný Mjöll Arnardóttir, Gerard Quinn, 1-16 .Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

UK Legislation. “Representation of the People Act 2000.” Last modified n.d. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/2/section/13 (accessed on December 15, 2020).

Van der Veur, Paul W. “Toward Self-government in Papua and New Guinea: The 1964 Election.” Asian Survey Vol.4, No.8 (August, 1964): 991-999.

Waterstone, Michael. “Political Participation for People with Disabilities.” In Critical Perspectives on Human Rights and Disability Law, edited by Marcia H. Rioux, Lee Ann Basser, and Melinda Jones, 371-395. Martinus Nijhoff, 2011.

Zsolt Bujdosó and five others v Hungary (CRPD/C/10/D/4/2011).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-28