หัวเลี้ยวการแปลศึกษาสู่การอพยพย้ายถิ่นในยุโรป

ผู้แต่ง

  • ณรงเดช พันธะพุมมี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ธานินทร ลิมปิศิริ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การแปลเพื่อบริการสาธารณะ, การแปลศึกษาในยุโรป, ยุคสมัยการแปลศึกษา, การอพยพย้ายถิ่น

บทคัดย่อ

การแปลศึกษาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่รวมเอาการศึกษาประเด็นทางภาษาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการแปลเข้ามาพิจารณา การอพยพย้ายถิ่นนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางศึกษา โดยเฉพาะการนำปัญหาอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้คน ภาษา และวัฒนธรรม เข้ามาเป็นประเด็นในการวิจัยซึ่งนักวิชาการยุโรปได้บุกเบิกไว้เป็นอย่างดี กระนั้นการแปลศึกษายังไม่ขยายขอบเขตเข้าไปศึกษาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่นมากนัก ในยุโรปงานวิชาการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่การวิเคราะห์ตัวบทและศึกษาเฉพาะตัวตน/ประสบการณ์ของผู้อพยพ งานที่ศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมนี้มักเป็นงานในเชิงสังคมศาสตร์หรือการพัฒนาระหว่างประเทศ บทความชิ้นนี้จึงต้องการเสนอให้การแปลศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการอพยพย้ายถิ่นอย่างจริงจัง จนเกิดเป็น “ยุคสมัยการแปลแห่งการอพยพย้ายถิ่น” โดยใช้ประเด็นการแปล/ล่ามเพื่อบริการสาธารณะเป็นหลักในการศึกษาวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Austrian Association of sworn and court-certified interpreters. “About the ÖVGD.” Last modified n.d. https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/OEVGD/Allgemeines (accessed on August 20, 2020). (in German)

Bachmann-Medick, Doris. “Introduction: The translational turn.” Translation Studies Vol. 2, No. 1 (2009): 2-16, DOI: 10.1080/14781700802496118

Bajčić, Martina and Basaneže, Katja Dobrić. Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Bassnett, Susan and Lefevere, André, eds. Translation, history and culture. Pinter, 1990.

Bhabha, Homi K.The location of culture. 2nd Edition. Routledge, 2004.

Blommaert, Jan. “Language, asylum, and the national order.” Current Anthropology Vol. 50, No. 4 (2009): 415-441. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/600131

Borodo, Michał. “Translation and migration: children’s literature authors, translators and publishers on the move.” In Moving texts, migrating people and minority languages, edited by Michał Borodo, Juliane House and Wojciech Wachowski, 152-165. Springer, 2017.

Brannan, James. The Case law of the European Court of Human Rights on language assistance in criminal proceedings. Last modified n.d. https://eulita.eu/wp-content/uploads/files/ECHR%20Language_assistance_case-law_summaries.pdf (accessed on October 15, 2020)

Burch, Stella Jane. “Regional minorities, immigrants, and migrants: the reframing of minority language rights in Europe.” Student Scholarship Papers, Yale Law School. https://digitalcommons.law.yale.edu/student_papers/79 (accessed on October 15, 2020)

Cardiff University. “Public Service Interpreting – Health.” Last modified n.d. https://www.cardiff.ac.uk/part-time-courses-for-adults/courses/view/public-service-interpreting-health (accessed on August 20, 2020).

Chartered Institute of Linguists. “CIOL Qualifications Level 6 Diploma in Police Interpreting (DPI) .” Last modified n.d. https://www.ciol.org.uk/dpi (accessed on August 20, 2020).

Clifford, James. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Harvard University Press, 1997.

Committee to Develop the National Language Policy Strategic Plan, The Royal Institute. “The National Language Policy Strategic Plan 2018 -2021,” 71, https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOMCABROYINWEBDRAWER002GENERALDATA0001/00001277.PDF (accessed on October 15, 2020). (in Thai)

Cronin, Michael. Translation and globalization. Routledge, 2003.

_________. Translation and identity. Routledge, 2006.

Crosscare Information and Advocacy Services. “Do you speak English?: A study on access to interpreter services in public social welfare offices in Ireland.” Last modified December 12, 2018. https://www.migrantproject.ie/2018/12/12/do-you-speak-english (accessed on October 15, 2020).

Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona,.EXPANDING PROFESSIONAL BORDERS: Public Service Interpreting and the Challenges of the New Millennium.” Last modified n.d. https://pagines.uab.cat/expandingpsi (accessed on August 20, 2020).

European Commission. “Knowledge Centre on Interpretation.” Last modified n.d. https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation (accessed on August 20, 2020).

Even-Zohar, Itamar. “The position of translated literature within the literary polysystem.” In The Translation Studies Reader, edited by Lawrence Venuti, 192 – 204. Routledge, 2004.

Foreign workers Administration Office, Department of Employment, Ministry of Labours. “The foreign-born employment rate in December 2019.” Last modified n.d. https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/c33cea75dc3c81eb7497c3eb809327e9.pdf (accessed on April 3, 2020). (in Thai)

Fraser, Janet. “Public accounts: using verbal protocols to investigate community translation.” Applied Linguistics Vol. 14, No. 4 (1993): 325–343.

Hadziabdic, Emina and Hjelm, Katarina.“Register-based study concerning the problematic situation of using interpreting service in a region in Sweden.” BMC Health Services Research Vol. 19, No.1 (2019), https://doi.org/10.1186/s12913-019-4619-7

Harris, Jennifer. “‘All doors are closed to us’: A social model analysis of the experiences of disabled refugees and asylum seekers in Britain.” Disability & Society Vol. 18, No. 4 (2003): 395–410

Hung, Eva and Wakabayashi, Judy, eds. Asian translation traditions. St Jerome, 2005.

Inghilleri, Moira. Translation and migration. Routledge, 2017.

Inghilleri, Moira and Pelozzi, Loredana. “A Conversation about translation and Migration.” The Journal of Intercultural Mediation and Communication Vol. 13, (2020): 24-43. https://www.cultusjournal.com/files/Archives/Inghilleri_Polezzi.pdf

International Organization for Migration.“World Migration Report 2020.” Last modified n.d. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf (accessed on August 20, 2020).

International School of Linguists. “ISL Level 6 Diploma in Community Interpreting

(DCI) .” Last modified n.d. https://www.islinguists.com/course/isl-level-6-dci (accessed on August 20, 2020).

Jaeger, Fabienne N., Pellaud,Nicole, Laville Bénédicte, and Klauser, Pierre.“The migration-related language barrier and professional interpreter use in primary health care in Switzerland.” BMC Health Services Research Vol. 19, No. 1 (2019), DOI:10.1186/s12913-019-4164-4

Jakobson, Roman. “On linguistic aspects of translation.” In The Translation Studies Reader, edited by Lawrence Venuti, 138–43. Routledge, 2004.

Jin, Ha. The writer as migrant. University of Chicago Press, 2008.

Kazuharu Yamamoto. “Towards deployment of Public Service Interpreting and Translation in Thailand: The Japan case from comparative perspective.” Kasetsart Journal of Social Sciences Vol. 20 (2019): 303-310.

“KBank reaches out to Myanmar in support of Thai businesses, a move towards being an excellent Asian Bank.” Manager Daily, January 9, 2013. (in Thai)

Kittiya Faijaroen, Soisuda Kesornthong, and Twisuk Punpeng. “The study of health problems and appropriate health services for Myanmar migrant workers: a case study of an enamelware factory in Nonthaburi Province.” Disease Control Journal Vol. 45 No.3 (2019): 270-280. (in Thai)

Koraya Techawongstien. “Characteristics, roles and functions of English translation of politically and socially committed Thai literature.” Journal of Language and Culture Vol. 36, No. 2 (2017): 7-28.

Koraya Techawongstien. “The sociological Turn of Translation Studies: Concepts and applications.” In Languge and intercultural communication: Theories and Applications, edited by Singhanat Nomnian, 220-252. Printery, 2020. (In Thai)

Krysztofowicz, Dominika and Krupienicz, Zofia. “Community interpreting in Poland: Formal legislation, role and opportunities.” International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication Vol. 5 (2016): 84-93.

“KTB has set up ATM machines with the Burmese language and Braille.” Stockwave, December 29, 2011. (in Thai)

Lundin, Christina, Hadziabdic, Emina and Hjelm, Katarina. “Language interpretation conditions and boundaries in multilingual and multicultural emergency healthcare.” BMC Int Health Hum Rights Vol. 18, No.1 (2018), https://doi.org/10.1186/s12914-018-0157-3

Minh-ha, Trinh T. “Other than myself/my other self.” In Travellers’ tales: Narratives of home and displacement, edited by Jon Bird, Barry Curtis, Melinda Mash, Tim Putnam, George Robertson, Lisa Tickner, 9–26. Routledge, 1994. https://doi.org/10.4324/9780203978986

Moch, Michał. “Language, migration and globalization: French hip-hop versus Arabic diaspora hip-hop.” In Moving texts, migrating people and minority languages,edited by Michał Borodo, Juliane House and Wojciech Wachowski, 41-54. Springer, 2017.

Munday, Jeremy. Evaluation in translation: Critical points of translator decision-making. Routledge, 2012.

__________. Introducing translation studies: Theories and applications. Routledge, 2016.

Napaporn Pamorn and Pacharee Tantivipawin. “Burmese labors management of Thai entrepreneurs in Samut-Sakhon province.” Journal of Rangsit Graduate Studues in Business and Social Sciences Vol.6, N0.1 (2020): 17 -27 (in Thai).

Nannavecchia, Tiziana. “Retying the bonds: translation and reconciliation with the motherland/tongue in Italian-Canadian literature.” In Moving texts, migrating people and minority languages, edited by Michał Borodo, Juliane House and Wojciech Wachowski, 79-94. Springer, 2017.

Nartowska, Karolina.“The role of the court interpreter: a powerless or powerful participant in criminal proceedings?.” Interpreters Newsletter Vol. 20, No. 20 (2015): 9-32.

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, “About US.” Last modified n.d. https://www.naati.com.au/about-us (accessed on August 20, 2020).

National Register of Public Service Interpreters. “About US.” Last modified n.d. https://www.nrpsi.org.uk/about-us.html (accessed on August 20, 2020).

Narumon Wongduan. “Intercultural Communication competence in Health Care Service for Migrant Workers.” Master’s thesis, Mahidol University, 2015. (in Thai)

Nikhom Muenchan, Ratanaporn Awiphan and Sasitorn Chaiprasit. “Accessibility to Health Care Service of Migrant Workers, and Health Care Service of Network Hospital Personal: A Case Study in Chiang Mai Province.” FEU Academic Review Vol.12, No.3 (2018): 176-192. (in Thai)

Nishka, Helge.“Community interpreter training: past, present, future.” In Interpreting in the 21st century: challenges and opportunities, edited by Giuliana Garzone and Maurizio Viezzi, 133-144. .John Benjamins, 2002.

Office of International Affairs, Court of Justice. Standby Court Interpreter Program 2019.”Last modified n.d. https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/120785 (accessed on October 15, 2020). (in Thai)

Palmer, David. “Imperfect prescription: Mental health perceptions, experiences and challenges faced by the Somali community in the London borough of Camden and service responses to them.” Primary Care Mental Health Vol. 4, No. 1 (2006): 45–56.

Papastergiadis, Nikos. The turbulence of migration: globalization, deterritorialization and hybridity. Polity, 2000.

Phrae Chittiphalangsri and Koraya Techawongstien. “One Siam: the politics of singularity and the landscape of translation in Thai language policies.” Presentation, The Eighth IATIS Regional Workshop “Of Peninsula and Archipelago: the landscape of translation in Southeast Asia,” Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation, Chulalongkorn University, Thailand, August 31, 2019.

Polezzi, Loredana. “Translation, travel, migration.” The Translator Vol. 12, No. 2 (2006): 169-188, DOI: 10.1080/13556509.2006.10799214

__________. “Translation and migration.” Translation Studies Vol. 5, No. 3 (2012): 345-356, DOI: 10.1080/14781700.2012.701943

Ramirez, Dorian, Engel, Kirsten G. and Tang, Tricia S. “Language interpreter utilization in the emergency department setting: a clinical review.” Journal of health care for the poor and underserved Vol. 19, No. 2 (2008): 352-362.

Ramos, M. M. Sánchez.“Community healthcare translator training and ad hoc corpora.” Current Trends in Translation Teaching and Learning E Vol. 3 (2016): 119–139.

Ramos, M. M. Sánchez and Moreno, Francisco J. Vigier. “Using corpus management tools in public service translator training: an example of its application in the translation of judgments.” in New perspectives on teaching and working with languages in the digital era, edited by Antonio Pareja-Lora, Cristina Calle-Martínez and Pilar Rodríguez-Arancón, 375-384. Research-publishing.net, 2016.

Sabaté-Dalmau, Maria, Garrido, Maria Rosa and Codó, Eva. “Language-mediated services for migrants.” In The Routledge Handbook of Migration and Language, edited by S. Canagarajah, 558 – 576. Routledge, 2017.

Schneider, Britta. Linguistic human rights and migrant languages: a comparative analysis of migrant language education in Great Britain and Germany. Peter Lang, 2005.

Snell-Hornby, Mary. The turns of translation studies: New paradigms or shifting viewpoints?. John Benjamins, 2006.

Sophana Srichampa. “Language: Human Capital Empowerment for Migrant Workers in the ASEAN Multicultural Society.” Journal of Language and Linguistics Vol. 37, No.2 (2019): 82-112 . (in Thai)

Stern, Ludmila. “Courtroom interpreting.” in The Oxford Handbook of Translation Studies, edited by Kirsten Malmkjær and Kevin Windle, 325-342. Oxford University Press, 2012.

Suwilai Premsrirat and Kirk R. Person, “Education in Thailand’s ethnic languages: Reflections on a decade of mother tongue-based multilingual education policy and practice.” In Education in Thailand: An Old Elephant in Search of a New Mahout, edited by Gerald W. Fry, 393-408. Springer, 2018.

Taibi, Mustapha. “Public service translation.” In The Oxford Handbook of Translation Studies, edited by Kirsten Malmkjær and Kevin Windle, 214-227. Oxford University Press, 2012. DOI: 10.1093oxfordhb/97801992 39306.013.0016

Thanomnuan O’ Charoen and Tongtip Poonlarp. “Community interpreters: A survey of needs and expectations in the Thai context.” In Translation and interpretation in a multilingual context, edited by Thanomnuan O’ Charoen and Tongtip Poonlarp, , 175–187. Chulalongkorn University, 2011. (in Thai)

The Central Statistics Office (CSO). “Census 2016 Profile 7 - Migration and Diversity.” Last modified n.d. https://www.cso.ie/en/csolatestnews/presspages/2017/census2016profile7-migrationanddiversity (accessed on October 15, 2020).

The European Convention of Human Rights.“Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms” Last modified n.d. https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf (accessed on October 15, 2020).

The Office of the High Commissioner for Human Rights. “International Covenant on Civil and Political Rights.” Last modified n.d. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (accessed on October 15, 2020).

Theo, Hermans, ed. The manipulation of literature: Studies in literary translation. Croom Helm, 1985.

“The Public Health Ministry established Migrant Health Centres in hospitals.” Bangkokbiznews, June 14, 2019. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/837874 (Last accessed on October 15, 2020). (In Thai)

The Rights in Exile Programme. “Important legal information for refugees seeking asylum in Spain.” Last modified http://www.refugeelegalaidinformation.org/spain-pro-bono-directory (accessed on August 20, 2020).

Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies – and beyond. John Benjamins, 1995.

Tymoczko, Maria, and Gentzler, Edwin eds. Translation and power. University of Massachusetts Press, 2002.

University of Leeds, “Business and Public Service Interpreting and Translation Studies MA.” Last modified n.d. https://courses.leeds.ac.uk/i409/business-and-public-service-interpreting-and-translation-studies-ma (accessed on August 20, 2020).

Valero-Garcés, Carmen.“Training public service interpreters and translators: facing challenges.” Journal of Language and Law Vol. 71 (2019): 88-105.

Venuti, Lawrence. The translator’s invisibility: A history of translation. Routledge, 2008.

Ventriglio, Antonio, Baldessarini, Iuso, Ross J. Salvatore, La Torre, Antonella, D’Onghia, Antonio, Salandra, Michela La, Mazza, Maristella and Bellomo, Antonello. “Language proficiency among hospitalized immigrant in psychiatric patients in Italy.” International Journal of Social Psychiatry Vol. 60, No. 3 (2014): 299-303.

Yosita Jaradrattanapaiboon, Laddawan Daengthern and Taweesak Siripornpibul. “Factors Influencing Cultural Competency of Professional Nurses in Phrae Hospital.” Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal Vol.12 No.1 (2020): 180-194. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-27