อิทธิพลของโลกใบเล็กของดอน คามิลโลที่มีต่อ ไผ่แดง

การเปรียบเทียบนวนิยายทั้งสอง

ผู้แต่ง

  • วิลาสินีย์ แฝงยงค์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

นวนิยายการเมือง, การต่อต้านคอมมิวนิสต์, การเสียดสี, โลกใบเล็กของดอน คามิลโล, ไผ่แดง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มุ่งศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมอิตาเลียนเรื่องโลกใบเล็กของดอน คามิลโล (Mondo Piccolo “Don Camillo”) ของโจวันนีโน กวาเรสกิ (Giovannino Guareschi) ต่อนวนิยายไทยเรื่อง ไผ่แดง ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งมีเค้าโครงเรื่องคล้ายคลึงกันจากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมสามารถส่งอิทธิพลข้ามชาติ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรมได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วรรณกรรมทั้งสองเรื่องดังกล่าวจะเสนอแก่นเรื่องต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในเชิงเสียดสีเหมือนกัน แต่ด้วยบริบททางสังคม วัฒนธรรม ศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะของทั้งสังคมไทยและสังคมอิตาเลียน รวมทั้งบรรยากาศทางการเมืองที่แตกต่างกันก็ทำให้การรับเอาอิทธิพลวรรณกรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนั้นต้องผ่านการคัดเลือกและการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและตัวละครให้เหมาะสมกับสภาพสังคม วิสัยและรสนิยมของผู้อ่าน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวยังสามารถแสดงให้เห็นทรรศนะส่วนตัวของผู้ประพันธ์ต่อสังคมและการเมืองที่ปรากฏผ่านตัวบทนวนิยายไปพร้อมกันด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of International Cooperation, Ministry of Education. “Appendix III – Anniversary of a Personality.” https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/Kukrit_Pramoj0001.pdf (accessed on December 15, 2020).

Center of Central Administration Chulalongkorn University. “M.R.Kukrit Pramoj’s literary works [video clip].” Youtube, September 15, 2014. https://youtu.be/AEf7Ult2YO0 (accessed on December 10, 2020). (In Thai)

Chatsuni Sinthusing. Italica Collected Translation Works and Articles on Italian Language and Culture. CU Printing House, 2007. (in Thai)

Guareschi, Giovannino. Mondo Piccolo “Don Camillo”. Rizzoli, 1971.

Harrison, Rachel V. “The Man with the Golden Gauntlets: Mit Chaibancha’s Insi Thorng and the Hybridization of Red and Yellow Perils in Thai Cold War Action Cinema.” In Cultures at War: The Cold War and Cultural Expression in Southeast Asia, edited by Day Tony and Liem Maya H. T., 195-226. Cornell University Press, 2010. http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv3s8pwt.11.

Jakrapob Penkair. “Decoding Kukrit in “Red Bamboo” (part 1).” Last modified on January 30, 2013. http://sunaifanclub.blogspot.com/2013/01/blog-post_9244.html (accessed on December 15, 2020). (in Thai)

“Kukrit’s Perspective on Thailand – Wetee Chaoban Talk Program 15 November 1991 [Video Clip].” Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qwojHCZfYT0 (accessed on December 10, 2020). (In Thai)

Kukrit Pramoj. Red Bamboo. Dokya 2000, 2009. (in Thai)

___________. Kukrit’s Talk: Literature and Society. Kukrit 80 Foundation Under the Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, 2010. (in Thai)

“Praise ‘Karn-Red Bamboo-Pooyai Lee Kab Nang Ma—A Child of the Northeast (Luk Isan)-Human Guide’ Best novels in the reign of King Rama IX.” Manager Online, December 18, 2019. https://mgronline.com/ qol/detail/9620000120714) (accessed on December 10, 2020). (In Thai)

Trisilpa Boonkhachorn. Novels and Thai Society (1932-1957). Faculty of Arts’ Textbooks Publishing Project Faculty of Arts Chulalongkorn University, 2004. (in Thai)

Nibhon Debavalya. “Political Problems in Italy,” Journal of Social Sciences Vol. 6, No. 2 (1969): 75-86. (in Thai)

Noppadon Wetsawat (Translator). Giovanni Guareschi Little World of Don Camillo. A.R. Information, 2005. (in Thai)

Perry, Alan R. The Don Camillo stories of Giovannino Guareschi: a humorist portrays the sacred. University of Toronto Press, 2007.

Repubblica. “Into how many languages Guareschi has been translated?.” http://static.repubblica.it/parma/guareschi/fortuna.doc#:~:text=Sono%20state%20fatte%20traduzioni%20in,con%20Budda)%20e%20un%20capopopolo (accessed on December 10, 2020). (In Italian)

Saichol Satayanurak. Kukrit and the Invention of “Thainess, Vol. 1. Matichon, 2007. (in Thai)

Saran Thongpan. “Four Reigns and Many Lives of Kukrit Pramoj.” Sarakadee Vol. 27, No. 314 (2011). https://www.sarakadee.com/2011/04/15/kukrit/. (in Thai)

Saresella, Daniela. “The Dialogue between Catholics and Communists in Italy during the 1960s.” Journal of the History of Ideas 75, no. 3 (2014): 493-512. http://www.jstor.org/stable/43289678.

Sombat Phukarn. This is Kukrit. Kukrit 80 Foundation Under the Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, 2011. (in Thai)

Stowe, Judy. “Orbituary: Kukrit Pramoj.” The Independent, October 11, 1995, http://www.independent.co.uk/news/people/obituary--kukrit-pramoj-1577030.html (accessed on December 3, 2020).

Uthai Hiranto. “Prevention and Suppression of Communism in Thailand.” Journal of Social Sciences Vol. 9, No. 1 (1972): 113-130. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-26