บทบรรณาธิการ

วารสารศิลปการจัดการฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 เป็นฉบับที่กองบรรณาธิการมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาให้มีคุณภาพตามเจตจำนงของหลักการเป็นสื่อวิชาการ ที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนของประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายและหน่วยงานของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมคลินิกวิจัย สำนักวิจัยและให้คำปรึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และสำนักธรรมาโพลรีเสิร์ช รวมทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสาธารณะ และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วารสารศิลปการจัดการฉบับนี้ เป็นสื่อที่พร้อมรับการนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพราะสื่อทุกประเภทย่อมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งในช่วงเวลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เมื่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่บริหารประเทศมากว่า 9 ปี นับจากการปฏิวัติ และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ.2562 และได้เป็นรัฐบาลต่อและอยู่เกือบ 4 ปี ซึ่งไม่ครบวาระได้ประกาศยุบสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. โดยประกาศให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ ดังนั้น สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยจึงคุกรุ่นไปด้วยข้อมูลและข่าวสาร การหาเสียงของนักการเมืองและพรรคการเมือง และที่ประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ คือ โพลการเมือง ที่มีสำนักโพลของสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการทางวิชาการ และสื่อมวลชน รวมแล้วมีไม่ถึง 10 ราย จัดทำขึ้นและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็เป็นการชี้นำด้วยสถิติ ในเชิงพรรณนา ทั้งนี้ทางสำนักธรรมาโพลรีเสิร์ช ของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ ได้ทำการศึกษาวิจัยชุดใหญ่ เรื่อง “การศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” โดยมีงานวิจัยย่อย 3 เรื่องประกอบด้วย (1) การประเมินนโยบายพรรคการเมืองไปสู่การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2566 (2) การสื่อการเลือกตั้ง ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2566 โดยสามารถติดตามวารสารฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 ที่จะเผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายพรรคการเมืองไปสู่การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2566” เพื่อให้ผู้อ่านได้สืบค้นงานวิจัย ที่ผลวิจัยสร้างความโดดเด่นและได้ศึกษาเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป

สำหรับบทความวิจัยเรื่องอื่นในวารสารศิลปการจัดการฉบับนี้ ก็มีความหลากหลายที่น่าสนใจอย่างเช่น “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว)”, “การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนฐานรากด้านการสร้างอาชีพผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยกระดับรายได้ ตามเส้นทางอุทยานธรณีโคราช”, “The Causal Relationship Model of the Best Practice for SMEs of the Thai Tourism Industry in Crisis and Business Continuity” เป็นต้น

นับจากฉบับนี้ กองบรรณาธิการ วารสารศิลปการจัดการ เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนารูปแบบและเนื้อหาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ หากท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกคนช่วยกันแนะนำประเด็นปัญหา และแนวทางปรับปรุงแก้ไข หรือช่วยกันสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้การพัฒนาก้าวเดิน  แบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ แล้วพบกันฉบับหน้า

                                                                          

ดร. ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ

บรรณาธิการวารสาร

Published: 2023-06-30

Guidelines for the Development of Digital Competence of Safety Officers at Professional Level (Jor Por Wora)

Korneak Karnjanapokin, Pasit Tititanaras, Udon Suwannakho, Nitithon Tuplean

343-363

Survey of Hospital Pharmacists’ Opinions on Current Situation of Unused Medication Problem

Kamolwan Tantipiwattanaskul, Suyanee Pongthananikorn, Thunpitcha Pimpong, Wilasinee Nutprakong, Teerapath Pattoom, Shinnawat Saengungsumalee

381-401

The Indonesian Muslim Families after the Suharto era, 1998-2015

Bancha Ratmanee, Davisakd Puaksom, Thanida Boonwanno

479-496

The Causal Relationship Model of the Best Practice for SMEs of the Thai Tourism Industry in Crisis and Business Continuity

Jenasama Srihirun, Rachapong Khiewpan, Krairerk Klaysikaew, Nina Choeyada, Kamoltip Panyasit

749-769

Assessment of People's Satisfaction towards Services of Taweewattana Subdistrict Administrative Organization, Sai Noi District, Nonthaburi Province

Arun Chainit, Metee Subprasopchoch, Siwarin Saengawoot, Paradorn Karnchanasutham, Pimkhwan Bunjitpimol, Nattagorn Watcharasin, Chaianan Tripaiboon, Phraephat Lerdratthaphat

804-826

Managing Private Primary Schools in Bangkok for Excellence

Tanabordee Petchnoi, Songyot Kaewmongkol, Somnuk Kareevate

845-866