เผยแพร่แล้ว: 2018-09-19

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากรใน คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ชโลธร โอฬารประเสริฐ, จิตรลดา อมรวัฒนา, จิรายุ เอื้อวรากุล, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

38-66