การประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนของโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ศึกษากรณีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

เพ็ญพักตร์ ตันติดำรงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ประชาชนที่ขอรับบริการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2557  จำนวน 405 คน


ผลการวิจัย  พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเรื่องของขั้นตอนการรับแจ้งเหตุโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  การแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 มีกระบวนการที่ง่ายและสั้น  2.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเรื่องของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191   โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 มีความชำนาญพื้นที่ที่รับผิดชอบ  3.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  มีมารยาทในการตอบคำถาม  และตรงประเด็น  ข้อเสนอแนะ  ที่ได้จากการวิจัย  คือ  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  จังหวัดนครราชสีมาควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร  ในด้านข้อมูลอย่างรอบด้าน  และควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องของมารยาทการให้บริการแก่ประชาชน  นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายบุคคลและนำผลนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควรสอบถามข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุ  เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  อาจทำให้ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือแตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิราลักษณ์ ทิมเมือง. (2551). การบริหารจัดการศูนย์ call center กรมจัดหางาน หมายเลข 1694. สำนักงานเลขานุกรม กรมการจัดหางาน.
ชาคริต สมพิมพ์. (2554). ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจนครบาลดอนเมือง กองบัญชาการตำรวจนครบาล. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
พีรยุทธ รัตนศรี. (2554). คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด. ภาค นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2552). คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ.กรุงเทพมหานคร.
Parasuraman, A., Zeithaml, Valaric A. And Berry, Leonard L. (1990). Delivering quality service : Balancing Customer Perceptions and Experctations. New York : The Free Press.
Yamane, Taro. (1973). Statistics : An introductory Analysis. Third edition. Newyork : Harper and Row Publication.