Editor Notes

Main Article Content

Somsak Amornsiriphong

Abstract

บทบรรณาธิการ


วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 8 เรื่อง เนื้อหาของบทความทั้ง 8 เรื่อง มีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา ผู้สร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน


บทความหลายเรื่องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ บทความเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีกับประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกษวรรณ  ทองคำ และเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากล ของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ของชโลธร  โอฬารประเสริฐ นอกจากนี้ ยังมีบทความที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเด็กไทยหัวใจไม่โกง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองศาลางาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ของศิริรัตน์  นิลนาก และยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับความยากจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554 ของชาฮีดา วิริยาทร เรื่องความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือน: กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 ในประเทศไทย ยิ่งไปว่านั้น บทความของโสภาพรรณ  สุริยะมณี ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายการป้องกันอาชญากรรมไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบทความของเพ็ญพักตร์  ตันติดำรง ยังให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกัน คือเรื่องการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนของโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา และสุดท้ายเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขของนายแพทย์อดุลย์  บำรุง เรื่องถอดบทเรียนการพัฒนามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย ‘Managing Information system’ โดย โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่าย


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Amornsiriphong, S. (2018). Editor Notes. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 3(1), 11-12. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146306
Section
Editorial Notes

Most read articles by the same author(s)