บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Somsak Amornsiriphong

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ


วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 8 เรื่อง เนื้อหาของบทความทั้ง 8 เรื่อง มีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา ผู้สร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน


บทความหลายเรื่องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบริหารจัดการองค์การ ได้แก่ บทความเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีกับประสิทธิผลองค์การ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกษวรรณ  ทองคำ และเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากล ของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ของชโลธร  โอฬารประเสริฐ นอกจากนี้ ยังมีบทความที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเด็กไทยหัวใจไม่โกง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดทองศาลางาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ของศิริรัตน์  นิลนาก และยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับความยากจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554 ของชาฮีดา วิริยาทร เรื่องความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือน: กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 ในประเทศไทย ยิ่งไปว่านั้น บทความของโสภาพรรณ  สุริยะมณี ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายการป้องกันอาชญากรรมไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบทความของเพ็ญพักตร์  ตันติดำรง ยังให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกัน คือเรื่องการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนของโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา และสุดท้ายเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขของนายแพทย์อดุลย์  บำรุง เรื่องถอดบทเรียนการพัฒนามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย ‘Managing Information system’ โดย โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่าย


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ