วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 (2563 - 2567) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การกำกับของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 2 ฉบับต่อปี วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับผลงานทางด้าน:
  - สังคมศาสตร์     
  - รัฐประศาสนศาสตร์ / นโยบายสาธารณะ / การบริหารจัดการ  
  - อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
  - สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - สังคมศาสตร์สุขภาพและเวชระเบียน และ
  - ประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
ผู้สนใจสามารถส่งบทความฯ เพื่อรับการพิจารณาได้ ที่นี่ (ส่งบทความ) หรือ ติดต่อวารสารฯ ได้ที่ Email: issj.mahidol@gmail.com

* วารสารฯ ไม่มี นโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตีพิมพ์ *

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

การสำรวจปัญหาการเข้ารับบริการทางสุขภาพในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ

ธนารีย์ ศรีฤทธิ์, ปรียาภรณ์ ตัวสระเกษ, แสงเทียน อยู่เถา

1 - 12

โรคติดการพนัน: สภาวการณ์และแนวทางในการป้องกัน

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ, วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์, แสงเทียน อยู่เถา, ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ, อนิสา มานะทน

13 - 31

บทบาทของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน: กรณีศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์, วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, ปรีชา วัชราภัย, ชูเกียรติ มุทธากาญจน์, นิพัทธา อมรรัตนเมธา, สุจริต ปัจฉิมนันท์, มานิต ศุทธสกุล, ศศิธร ชุตินันทกุล
ดูทุกฉบับ