วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563 - 2567) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ
บทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ เผยแพร่ 2 ฉบับ ต่อปี (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

วารสารฯ เปิดรับผลงานทางด้าน:

  ▶ สังคมศาสตร์ในมิติต่าง ๆ เช่น สังคมศาสตร์การแพทย์/สุขภาพ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ     
  ▶ การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคไม่แสวงหากำไร
  ▶ นโยบายสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ เช่น นโยบายสังคม นโยบายการศึกษา นโยบายสุขภาพ ฯลฯ
  ▶ ประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความฯ เพื่อรับการพิจารณาได้ ที่นี่ (ส่งบทความ) หรือ ติดต่อวารสารฯ ได้ที่ Email: issj.mahidol@gmail.com

** วารสารฯ ไม่มี นโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตีพิมพ์ **

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566 (ฉบับล่าสุด)


บทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในฉบับนี้ จะถูกเผยแพร่ทันที เมื่อกระบวนการเตรียมบทความเผยแพร่ (Production) แล้วเสร็จ

เผยแพร่แล้ว: 2023-05-17

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนที่ดีในต่างประเทศ

ลภัสรดา จิตวารินทร์, อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, สุวิมล อุไกรษา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, พรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์, ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ, สุปราณี มอญดะ, สายรุ้ง ใจอิ่ม, ยุรฉัตร ชื่นม่วง, สิทธิพร กล้าแข็ง, ชาตรี ลุนดำ

101 - 126

เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง

ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

171 - 178

ดูทุกฉบับ