วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563 - 2567) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ บทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ เผยแพร่ 2 ฉบับ ต่อปี (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

วารสารฯ เปิดรับผลงานทางด้าน:

  ▶ สังคมศาสตร์ในมิติต่าง ๆ เช่น สังคมศาสตร์การแพทย์/สุขภาพ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  ▶ การบริหารจัดการองค์การภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาคไม่แสวงหากำไร
  ▶ นโยบายสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ เช่น นโยบายสังคม นโยบายการศึกษา นโยบายสุขภาพ ฯลฯ
  ▶ ประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความฯ เพื่อรับการพิจารณาได้ ที่นี่ (ส่งบทความ) หรือ ติดต่อวารสารฯ ได้ที่ Email: [email protected]

** วารสารฯ ไม่มี นโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตีพิมพ์ **

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ฉบับล่าสุด)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-14

ทัศนคติของครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์เมรี่ ที่มีต่อรูปแบบการทำงานที่บ้าน ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19

มนพันธ์ ชาญศิลป์, จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์, ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์

107 - 125

ดูทุกฉบับ