วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MISSJ) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) จำนวน 2 ฉบับต่อปี  วารสารฯ เปิดรับและตีพิมพ์ผลงานทางด้านสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และเวชระเบียน จากนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และนักปฏิบัติจากทั้งในและนอกประเทศ  วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MISSJ) เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาได้ที่นี่ (ส่งบทความ)หรือ ติดต่อวารสารฯ ได้ที่ Email: issj.mahidol@gmail.com

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

บทบรรณาธิการ

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

1-2

คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสายอาชีวะ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

ลัลนา วงษ์ประเสริฐ, วรรณวีร์ บุญคุ้ม, คณิต เขียววิชัย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

17-32

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จุฬารักษ์ เครือจันทร์, เพชรัต คุณาพันธ์, สืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์, อัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

59-76

วารสารฉบับเต็ม

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1-246

ดูทุกฉบับ