เผยแพร่แล้ว: 2011-07-01

แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มะลิวัลย์ สินน้อย, ปวีณา คำพุกกะ, สยุมพร บุญไชย

88-100

การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรไปเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล, สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย, สมเจตน์ ไวยาการณ์, จอมจิน จันทรสกุล

189-203