วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 2564
ISSN 2408-2430
E-ISSN 2673-0588
บรรณาธิการ: รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์

 

เผยแพร่แล้ว: 29-06-2021

รูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนามในประเทศไทย

รัชดาภรณ์ มรม่วง, สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ

55-70

การศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและการรับยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลตำรวจ

สวรรยา งานวิวัฒน์ถาวร, พรชัย สุธีรคุณ, กฤษฎา ตันติไพบูลย์วงศ์

71-88

ผลของเกรดอะซิโตนต่อคุณภาพของลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏโดยเทคนิคนินไฮดริน

สิทธิพล ตั้งตรงสิทธิ์, ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ, กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

89-105

การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของศาลจังหวัดนครพนม

ณรายุทธ ไตรยสุทธิ์, พัชรา สินลอยมา, สหพัฒน์ หอมจันทร์, สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ

106-121

การศึกษาระยะเวลาการคงอยู่ของทองแดงบนร่องรอยรูกระสุนปืนบนผ้าฝ้ายโดยวิธีไดไทโอออกซาไมด์

ณิช วงศ์ส่องจ้า, อังคณา เจริญพร, สิทธิศักดิ์ แผนไธสง, เบญจศิลป์ เหล่าวงษี

163-173

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ (พ.ศ.2563-2565)

ชาติชาย มหาคีตะ, อาภาศิริ สุวรรณานนท์

204-212