บทบรรณาธิการ
“วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ฉบับนี้เป็นวารสารที่มุ่ง สร้างและรวบรวมความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ในด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้วารสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดวงการวิชาการด้านบริหารธุรกิจในยุค4.0

บทความในวารสารฉบับนี้มีจานวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในมิติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว การตลาดกับเทคโนโลยี แรงจูงใจในการทำงาน การบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับความรู้จากการอ่าน วารสารฉบับนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดแนวคิด ที่จะส่งผลต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดปรโยชน์และที่จะส่งผลกระทบในหลากหลายมิติเช่นต่อสังคม ต่อเศรษฐกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกในยุค New Nrmal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง บรรณาธิการ

Published: 2020-12-25

BRAND POSITIONING OF THE FOOD DELIVERY SERVICE THROUGH CONSUMERS PERCEPTIONS IN BANGKOK

เกียรติคุณ ไชยชนะ, ทิพย์รัตน์ แสงเรืองรอบ

127-141