ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 (2022): เมษายน-มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-22

ทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปวีณา ลิมปิทีปราการ, นิยม จันทร์นวล, ฐิติมา แสนเรือง, กาญจนา แปงจิตต์

176-187

ดูทุกฉบับ