ติดต่อ

ติดต่อ กองบรรณาธิการวารสาร ได้ที่
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 086-6404222

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
-
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 086-6404222

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/etcedumsujournal/
เบอร์โทรศัพท์ 086-6404222