วารสารมีกำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ  ในเดือน

มกราคม-มีนาคม,  เมษายน-มิถุนายน,  กรกฎาคม-กันยายน,  ตุลาคม-ธันวาคม

โดยรับพิจารณาผลงาน สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษา (Education) และ ด้านการสื่อสาร (Communication)  สาขาคอมพิวเตอร์  ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Graphics and Computer-Aided Design) ระบบสารสนเทศ (Information System)  และ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human- Computer Interaction)   ในรูปแบบของ บทความวิชาการและ บทความวิจัย ทั้งผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลงานที่เสนอจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน หรือแจ้งให้เพิ่มผู้ประเมินเป็น 3 ท่านได้ การประเมินจะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจากสถาบันภายนอกร่วมทำหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ โดยไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสนอผลงานต่อผู้ประเมิน และไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินแก่เจ้าของผลงาน (Double-Blind Peer Review)

ขั้นตอนการดำเนินการจะอยู่ระหว่าง 4-6 สัปดาห์ โดยจะแจ้งให้ผุู้ส่งบทความ ทราบผล 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ผ่านการเห็นชอบให้ตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข (Accept)
2. ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนรับการตีพิมพ์ (Revise)
3. ปฏิเสธ ไม่ผ่านการเห็นชอบให้ตีพิมพ์ (Reject)

ผลประเมินจากผู้ประเมิน 2 ท่าน ต้องผ่านการตัดสิน เห็นชอบ หรือ ให้ปรับแก้ไข 2:0 เสียง จึงจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ และต้องแก้ไขบทความให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ แต่หากมีผลการประเมินปฏิเสธ ด้วยเสียง ่1:1 วารสารจะส่งให้ผู้ประเมินท่านที่ 3 ชี้ขาดผลอีก 1 ท่าน
สำหรับบทความที่ประเมินโดยผู้ประเมิน 3 ท่าน จะใช้ผลการตัดสินโดยเสียงข้างมาก 3:0 หรือ 2:3 เสียง จากผล 3 ลักษณะข้างต้นเป็นเกณฑ์ และผลที่ได้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว วารสารจะแจ้งผลให้ผู้ส่งบทความทราบผ่านทางระบบต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

1. นักวิชาการ/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,500 บาท/บทความ

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในเครือเทางาม

ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร

และมหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท/บทความ

3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันภายนอก 3,000 บาท/บทความ

บทความทุกเรื่องประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ 2 ท่าน แต่สามารถแจ้งขอให้เพิ่มผู้ประเมินเป็น 3 ท่าน โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,000 บาท/บทความ

วัตถุประสงค์การจัดทำ

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด ทฤษฏี หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ เน้น ด้านการศึกษา (Education)  ด้านการสื่อสาร (Communication) และศาสตร์ใน สาขาคอมพิวเตอร์ เน้น ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Graphics and Computer-Aided Design) ระบบสารสนเทศ  (Information System) และ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  (Human-Computer Interaction) ในรูปแบบของบทความวิชาการ และบทความวิจัย
 
2.เป็นแหล่งให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
3.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เจตคติและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการทางการศึกษา
 
4.เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในศาสตร์การศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้ทางวิชาการ การศึกษาและนวัตกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และวงการศึกษาของชาติ
 
5.เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาเรียนรู้งานภาคปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในรายวิชาการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง   

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ   

รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ         

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง     

รองศาตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

รองศาตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสิอ่อน     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อเกียรติ ขวัญสกุล    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนี สีเฉลียว  คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี  คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก  คณะศึกษาศาสตร์                                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนดล ภูสีฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์

ดร.มาณวิกา กิตติพร  คณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ                                           

ดร.คชากฤช เหลี่ยมไธสง  คณะวิทยาการสารสนเทศ                                                                 

อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์  คณะวิทยาการสารสนเทศ                                                              

อาจารย์ณภัทร สักทอง  คณะวิทยาการสารสนเทศ  

กองบรรณาธิการจากสถาบันภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล รำไพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขมิตร กอมณี  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ดร.นุชจรี บุญเกต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์