ข่าวประกาศ

วารสารประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน  

เพื่อทราบผล ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือแก้ไขก่อนตีพิมพ์ ผลการตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน หรือแก้ไข ต้องเอกฉันท์ 2:0 หากผลประเมินมีผลเป็น 1: 1 กล่าวคือ อีกท่านหนึ่ง ชี้ผลแตกต่างกัน วารสารจะจัดหาผู้ประเมินเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อให้ได้ผลในเสียงข้างมาก อนึ่ง ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้บทความต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ จำนวน 3 ท่าน หากผู้วิจัยร้องขอให้วารสารเพิ่มผู้ประเมิน สามารถแจ้งความจำนงได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท เพิ่มจากอัตราปกติ เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3