ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 2020-08-26

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)

ดูเล่มทุกฉบับ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วทัญญู วุฒิวรรณ์

โทร. 038-102084