วารสารศึกษาศาสตร์ เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสาขาศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลเจ้าของบทความ และไม่เปิดเผยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (double blinded) โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม มีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร จำนวน 3 ฉบับต่อปี (เดือนมกราคม -เมษายน, เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม, เดือนกันยายน - ธันวาคม) 

 

ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2019): วารสารศึกษาศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-16

ดูเล่มทุกฉบับ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วทัญญู วุฒิวรรณ์

โทร. 038-102084