เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2822-0730 (Online) เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสาขาศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลเจ้าของบทความ และไม่เปิดเผยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (double blinded) โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม มีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร จำนวน 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

ISSN 2822-0730 (Online)

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ           

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. ดร.วทัญญู นาวิเศษ         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ   

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๒. ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  ข้าราชการบำนาญ/ คุรุสภา

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล  ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย  ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข  ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ  ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

คณะทำงานวารสาร
ฝ่ายดำเนินการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์  ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี   กรรมการ

๓. ดร.วทัญญู นาวิเศษ  กรรมการ

๔. ดร.วาสนา  กลมอ่อน กรรมการ

๓. นางจารุวรรณ  รักเริ่มวงษ์  กรรมการ

๔. นางสาววัชรี  กำจัดโศรก  กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์  ประธานกรรมการ

๒. นางสาววัฒนพร  จตุรานนท์  กรรมการ  

๓. นายอภิสิทธิ์  เปี่ยมน้อย กรรมการ

๔. นางสาววัชรี  กำจัดโศรก  กรรมการ

๕. ดร.อรทัย  เอี่ยมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายตรวจสอบและพิสูจน์อักษร 

๑. ดร.ชนาสร  นิ่มนวล  ประธานกรรมการ

๒. นางสาวโสภี  ชาญเชิงยุทธชัย  กรรมการ

๓. นางจารุวรรณ  รักเริ่มวงษ์  กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายศิลป์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ  หุตะมาน  ประธานกรรมการ

๒. นายอุทัย  หวังวัชรพล  กรรมการ

๓. นางสาววัฒนพร  จตุรานนท์  กรรมการ

๔. ดร.อรทัย  เอี่ยมสอาด  กรรมการและเลขานุการ

Announcements

ขอแจ้ง ISSN (Online) และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

31-01-2023

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2822-0730 (Online) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จาก รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร เป็น ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Read more about ขอแจ้ง ISSN (Online) และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN 2730-1303 (Print) ISSN 2822-0730 (Online) 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 
เผยแพร่แล้ว: 27-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ (Academic Articles)

บทความวิจัย (Research Articles)

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci