การชำระเงินค่าธรรมเนียม

19-09-2019

อัตราค่าธรรมเนียมการเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์  ตามอัตราดังนี้

  1. กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อัตรา 3,500 บาทต่อ 1 บทความ
  2. กรณีเป็นนิสิตหรือบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อัตรา 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ

วิธีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม

การโอนเงิน                   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

                                      ธนาคาร  กรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท ออมทรัพย์

                                      เลขที่บัญชี  386-1-00442-9

รูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียม  วารสารจะเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อผู้เขียนได้รับแจ้งว่าบทความผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร  และเมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ review แล้ว หากไม่ผ่านการพิจารณาจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี