กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ           

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒. ดร.วทัญญู นาวิเศษ         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ   

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๒. ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร          ข้าราชการบำนาญ/ คุรุสภา

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล           ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย        ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ        คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ อเนกสุข   ข้าราชการบำนาญ/ นักวิชาการอิสระ

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ              ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร        คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา