เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2822-0730 (Online)

วัตถุประสงค์ของวารสาร

เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคณาจารย์ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอก

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2822-0730 (Online) มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาการประเมินผลการศึกษา สาขาสถิติและวิจัยทางการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ต่อบทความ โดยใช้ระบบ Double-blind peer review และได้รับความเห็นชอบ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม มีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร จำนวน 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

ข้อกำหนดในการรับตีพิมพ์  ดังนี้

 1. เป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 2. บทความที่เสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
 3. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสังคมวิทยา
 4. ภาษาที่ใช้เขียนบทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 5. ผู้เขียนต้องจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด
 6. ผู้เขียนต้องกรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มนำส่งบทความ
 7. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องมีความถูกต้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณการวิจัย
 8. บทคัดย่อในบทความวิจัยจะต้องเขียนอย่างพิถีพิถัน มิใช่การนำบทคัดย่อรายงานการวิจัย มาเป็นบทคัดย่อบทความ
 9. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
 11. ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 60 วัน
 12. กองบรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วและผู้เขียนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น  หากมีความจำเป็นเร่งด่วนโปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน
 13. กองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์  ตามอัตราดังนี้

 1. กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อัตรา 3,500 บาทต่อ 1 บทความ
 2. กรณีเป็นนิสิตหรือบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อัตรา 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ

วิธีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม

การโอนเงิน                   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

                                      ธนาคาร  กรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท ออมทรัพย์

                                      เลขที่บัญชี  386-1-00442-9

หมายเหตุ  ชำระหลังได้รับแจ้งบทความผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร  และเมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ review แล้ว หากไม่ผ่านการพิจารณาจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี