ขอแจ้ง ISSN (Online) และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

31-01-2023

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2822-0730 (Online) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จาก รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร เป็น ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง