เผยแพร่แล้ว: 2017-01-01

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ, พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, อัจฉรียา กสิยะพัท, คะนอง ธรรมจันตา, ปริญญา สำราญบำรุง, พงศธร ศรีทับทิม, ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์, ขจร ตรีโสภณากร, อภิสิทธิ์ ชัยมัง, นิรันดร พัฒนกุล

141-154