การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ชญาณิศา เป็งจันทร์
นพพร ธนะชัยขันธ์
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนจิตราวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 31 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหา จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหา เป็นแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.ประสิทธิภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1จำนวน9 แผนการจัดการเรียนรู้
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.31/79.25 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจิตราวิทยา สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

 

THE LEARNING MANAGEMENT BY USING KWLD TECHNIQUE TO DEVELOP LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ENTITLE “SENTENCE PROBLEMS” OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS

The objectives of this research were to construct and find out the efficiency of Mathematics learning lesson on “Sentence Problem” by using KWLD technique of PrathomSuksa 6 students, and to study the learning achievement in Mathematics lesson on “Sentence Problems” of PrathomSuksa 6 students who studied by using KWLD technique and to examine the satisfaction of PrathomSuksa 6 students towards Mathematics learning using KWLD technique to develop learning achievement entitle “Sentence Problems” . The sample of this studing was 31 students who were studing in PrathomSuksa 6 in second semester of the academic year 2014 at JittraWitthayaschool under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 of this students and selected by Cluster Sampling. The research instruments drawn for this study were nine learning plans in Mathematics lesson on “Sentence Problems” by using KWLD technique, a 30-item learning achievement test in 4 multiple choice form and a 20-item questionnaire on the satisfaction of students towards Mathematics learning by using KWLD technique. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation

The results of the study were found as follows;

1. The overall efficiency of learning plan in Mathematics lesson on “Sentence Problems” by using KWLD technique of PrathomSuksa 6 students at Jittra Witthaya school under Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 was 77.31/79.25 which was higher than the criteria set at 75/75 and at the statistically significant level of .01.

2. The learning achievement in Mathematics lesson on “Sentence Problems” of PrathomSuksa 6 students at JittraWitthaya school appeared that the mean of students’ score after learning was higher than before at the statistically significant level of .05.

3. The overall satisfaction towards problem solving learning by using KWLD technique to develop learning achievement on “Sentence Problems” of PrathomSuksa 6 students was at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

Most read articles by the same author(s)