การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ชรัญญา ไชยวรรณ
สุดาพร ปัญญาพฤษ์
นพพร ธนะชัยขันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 36 คน ดังนี้ กลุ่มที่ 1ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คนกลุ่มที่ 2 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 5 คน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน และกลุ่มที่ 4 ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 2 ชุด สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 1 ชุด และสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยมีเนื้อหาสาระรวมทั้งสิ้น 4 หน่วย จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 20 ข้อ โดยใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตร

1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32

1.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45

1.3 ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน คือ หน่วยที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.05/89.17 หน่วยที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 67.16/79.51 หน่วยที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.48/89.81 หน่วยที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 68.18/72.56

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.30 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 23.07 แสดงว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21

 

DEVELOPMENT OF SCHOOL CURRICULUM ON ASEAN KNOWLEDGE IN SOCIAL, REGION AND CULTURE LEARNING STAND FOR MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS, CHIANGRAI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SCHOOL

The purposes of this research were to develop ASEAN knowledge and compare the achievement between pre- studying and post-study and to study the opinion of students towards the using school curriculum in social, on social studies, religious and culture regarding ASEAN knowledge for Mathayomsuksa 4 students, Chiangrai Provincial Administrative Organization school. The samples for this research were divided into 4 departments ; 36 school directors. 5 school committee, 3 social, studies, religiaus and culture teachers and 27 students in Mathayomsuksa 4 in the 2nd semester of the academic year B.E. 2557 .

The rescakn instruments were thesis consisted 2 sets of opinion questionnaires towards the needs of curriculum development about Asean knowledge for the director, the school committee, the teachers and the students for 4 units in 10 Asean knowledge lesson plans, 40 items learning achievement evaluation students and 20 items opinion questionnaire; using the development of school curriculum process of Wichai Wongyai’s idea in the 2nd semester of the academic year B.E. 2557. The findings were as followed:

1. The curriculum development results were as followed

1.1 The opinion towards the needs of school curriculum development had total average efficiency at 4.32 high standard.

1.2 The school curriculum quality had total average efficiency at 4.45 as on high standard.

1.3 The efficiency result of school curriculum on Asean knowledge plans for the first unit was at 82.05/89.17. The second unit had average efficiency at 67.16/79.51 and the third unit had efficiency at 81.48/89.81 and the fourth unit had average efficiency at 68.18/72.56.

2. The efficiency result in learning achievement on Asean knowledge in social, region and culture department for Mathayomsuksa 4 , Chiangrai Provincial Administrative Organization school was found pre-study had average efficiency at 12.30 and post-study had efficiency at 23.07. The overall mean post-study was higher than pre-studying which had efficiency statistic at .05.

3. The opinion of students toward the using school curriculum in social studies, religious and culture department on Asean knowledge for Mathayomsuksa 4 students, Chiangrai Provincial Administrative Organization school was found the opinion of students had high average at 4.21.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

Most read articles by the same author(s)