การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

จันทิวา เตจ๊ะ
นพพร ธนะชัยขันธ์
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

บทคัดย่อ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียน แม่ลาววิทยาคมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็นการวิจัยแบบสำรวจโดยใช้รูปแบบประเมินแบบ CIPP ของ Stufflebeam ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะกรรมการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และนักเรียนโรงเรียน    แม่ลาววิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งกำลังศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นนักเรียนที่ผ่านการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ฉบับ ได้แก่แบบสอบถามสำหรับคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูผู้สอน แบบสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบบสอบถาม สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และบรรยายพรรณนา ผลการวิจัยสรุปดังนี้

ผลการการประเมิน พบว่าคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ของคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความคิดเห็นด้านบริบทในระดับมาก (\bar{}\chi= 4.42) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในระดับมากที่สุด (\bar{}\chi= 4.58) ด้านกระบวนการในระดับมากที่สุด (\bar{}\chi= 4.55) และด้านผลผลิตในระดับมากที่สุด      (\bar{}\chi= 4.63) โดยภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{}\chi= 4.56)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นด้านบริบทในระดับ มาก ( = 4.45) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในระดับมาก (\bar{}\chi = 4.50) ด้านกระบวนการในระดับมาก (\bar{}\chi = 4.49) และด้านผลผลิตในระดับมากที่สุด (\bar{}\chi = 4.50) โดยภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก (\bar{}\chi =4.49) และคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นด้านบริบทในระดับมาก(\bar{}\chi =4.46) ด้านปัจจัยเบื้องต ้นในระดับมาก ( = 4.52) ด้านกระบวนการในระดับมาก (\bar{}\chi = 4.46) และ ด้านผลผลิตในระดับมากที่สุด (\bar{}\chi = 4.65) โดยภาพรวมแล้วมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{}\chi = 4.52)

 

EVALUATION OF THE SCHOOL – BASED CURRICULUM IN MATHEMATICS OF MAELAOWITTAYAKHOM SCHOOL, MAELAO DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE

The purpose of this thesis aimed to evaluate the school – based curriculum in mathematics at Maelaowittayakhom school by using the CIPP model of Stufflebeam in four aspects. The population of this thesis consisted of director, assistant director, board of the sector of academic and curriculum research and development of Maelaowittaya khom school, mathematics teachers school board committee, and the mathayomsuksa three and six students in second semester the 2013 academic year who learned by used the school – based curriculum in mathematics in the secondary school level. The samples were selected by purposive sampling, total 229. The research instruments were questionnaire 3 issue. The data were systematically analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and descriptive approach. The findings of the study were as follows:

The overall of evaluated of the school - based curriculum in mathematics at Maelaowittayakhom school. The opinions questionnaire first in the context of the high level (\bar{}\chi = 4.42), input at the highest level (\bar{}\chi = 4.58), the process at the highest level (\bar{}\chi = 4.55) and. the yield at the highest level (\bar{}\chi = 4.63) overall opinion is at the highest level (\bar{}\chi = 4.56).

The opinions of questionnaire No. 2 in the context of the high level (\bar{}\chi = 4.45), input level (\bar{}\chi = 4.50) and the high level (\bar{}\chi = 4.49), and output at the highest level. (\bar{}\chi = 4.50) overall opinion on the level (\bar{}\chi = 4.49). And opinions of questionnaire No. 3 in the context of the high level (\bar{}\chi = 4.46), input level (\bar{}\chi = 4.52) and the high level (\bar{}\chi = 4.46), and output at the highest level (\bar{}\chi = 4.65) overall opinion is. at the highest level (\bar{}\chi = 4.52).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

Most read articles by the same author(s)