เผยแพร่แล้ว: 2024-04-16

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า ในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นรีไซเคิล

ถิรวุฒิ แสงมณีเดช, บําเพ็ญ ไมตรีโสภณ, สมิตา จุลเขตร์, วิเชียร สิงห์ใหม่

1-15

การวิเคราะห์สายธารคุณค่าด้วยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ สำหรับปรับปรุงกระบวนการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก

รัฐยา พรหมหิตาทร, สุภาวดี สายสนิท, เกศินี สือนิ, รุจิรา จุลภักดิ์, ต้องใจ แย้มผกา

56-72

แนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

สิริพร พงศ์หิรัญสกุล, พัชรี ฉลาดธัญกิจ, ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี, กาญจนา จินดานิล, สุกัญญา ตั้งประเสริฐ

135-147

นวัตกรรมกับการปรับตัวต่อการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร

ภูเทพ ดอนท้วม, ประพันธ์ พิกุลทอง, ศิวกร กาญจนปัทม, ธเนศ วิลาสมงคลชัย

148-156