เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคประเทศไทย 4.0 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์, สมพร เฟื่องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ศิริพร แย้มนิล

11-22

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษายุคประเทศไทย 4.0

ฐาปวี หนองหารพิทักษ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

29-40

ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

ฐิรญา หนองหารพิทักษ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

97-110

ผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ชัชชติภัช เดชจิรมณี, พรชัย ขันทะวงค์, ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์, จุฑามาส เอี่ยมจินดา

111-120