ผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

Main Article Content

ชัชชติภัช เดชจิรมณี
พรชัย ขันทะวงค์
ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์
จุฑามาส เอี่ยมจินดา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นการแนะนำให้นักการตลาดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาวที่เห็นได้จากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปี 2021 และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับลักษณะของผู้บริโภคทั่วโลก รูปแบบการซื้อ ความเชื่อมโยงระหว่างกันทั่วโลก และพฤติกรรมการเลือกซื้อ และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันไวรัสที่เป็นอันตรายได้ แต่เราควรเตรียมรับมือกับผลกระทบที่มีต่อสังคม อีคอมเมิร์ซกลายเป็นแหล่งทดแทนและถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ในเงื่อนไขนี้ และผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์จะจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคมักจะซื้อในซุปเปอร์สโตร์ตามปกติ ไวรัสโคโรนาเปลี่ยนกระแสโลกอย่างเข้มข้น ความผันแปรเหล่านี้ก่อให้การมองหาแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อดำเนินการธุรกิจต่ออีกครั้ง ดังนั้นรูปแบบการตลาดจึงเปลี่ยนไปด้วยการทำการตลาดออนไลน์ บทความวิชาการนี้ สามารถบ่งชี้ว่าผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียไม่มีผลกระทบต่อความตั้งใจในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Asmelash, L., & Cooper, A. (2020). Nearly 80% of hotel rooms in the US are empty, according to new data.

fromhttps://edition.cnn.com/2020/04/08/us/hotel-rooms-industrycoronavirus-trnd/index.htm.

Bajaj, K. & Mehendale, S. (2016). Food - Delivery Start-Ups: In Search of the Core.

Prabandhan: Indian Journal of Management, 9(10).

Bao, Y.; Chen, X.; Zhou, K. Z.(2012). External learning, market dynamics, and radical innovation: Evidence from

China’s high-tech firms. Journal of Business Research, 65, 1226-1233.

Bhatti A., Akram H., Muhammad Basit H., Ahmed Usman K., Naqvi Syeda M., and Bilal M. (2020). E-commerce

trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and

Networking, 13(2), 1449-1452.

Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition.

Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 447–454.

Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening

community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 100089.

Chaivichayachat, S., Leingchan, R. (2020). Covid-19 Impact on the Thai Economy and Vulnerability of Thai

Firms. Research Intelligence Krungsri Research, April(2020), 1-8.

Chai, L.T., Yat, D.N.C. (2019). Online Food Delivery Services: Making Food Delivery the New Normal.

Journal of Marketing Advances and Practices, 1, 62-77.

Chen, N.H.; Hung, Y.W. (2015). Online shopping orientation and purchase behavior for high-touch products.

International Journal of Electronic Commerce Studies, 6, 187–202

Eti Ismat. A., Abu Horaira. M., and Murshedul Bari M. (2021). Power and stimulus of social media marketing

on consumer purchase intention in Bangladesh during the COVID-19.

International journal of research in business and social science, 10(1). pp. 28-37

Funk, S., Gilad, E., Watkins, C., & Jansen, V. A. (2009). The spread of awareness and its impact on epidemic

outbreaks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(16), 6872-6877.

Han, S. H., Cho, H. Y., & Yang, H. C. (2014). Why do we pay for advertising models: Suggestions for maximizing

advertising effectiveness. The Journal of Business Economics and Environmental Studies, 4(1), 15-23.

Hwang, S., & Jung, H. (2018). The interactive effects of motivation and contingent rewards on employee

creativity. The Journal of Industrial Distribution & Business, 9(7), 71-82.

Jagdish Sheth. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die.

Journal of Business Research, 117, 280-283.

Jamal Bayad. (2020). Impact of COVID-19 on consumer buying behavior toward online shopping in Iraq.

Economic Studies Journal, 18, 267-280.

Jaworski, B., Kohli, A. K., & Sahay, A. (2000). Market-driven versus driving markets.

Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 45–54.

Jiang, L.A., Yang, Z., Jun, M., 2013. Measuring consumer perceptions of online shopping convenience.

Journal of Service Management, 24 (2), 191-214.

Jorda, O., Singh, S. R., & Taylor, A. M. (2020). Longer-run economic consequences of pandemics

(Report no. w26934). National Bureau of Economic Research.

Katawetawaraks, C., & Wang, C. L. (2011). Online shopper behavior: influences of online shopping decision,

Asian Journal of Business Research, 1(2), 66-74.

Ngai, E. W. (2007). Gunasekaran, A. A review for mobile commerce research and applications.

Decision Support Systems, 43, 3–15

Norman, D.A.; Verganti, R. (2014). Incremental and radical innovation: Design research vs. technology and

meaning change. Design Issues, 2014, 30(1), 78-96.

Nowland, R., Necka, E. A., & Cacioppo, J. T. (2018). Loneliness and social internet use: Pathways to

reconnection in a digital world? Perspectives on Psychological Science, 13(1), 70-87.

Rodgers, S. (2004), The Effects of Sponsor Relevance on Consumer Reactions to Internet Sponsorships.

Journal of Advertising, 32(4), 67-76.

Roggeveen, A. L. (2020). How the COVID-19 Pandemic May Change the World of Retailing.

Journal of Retailing, 96 (2), 169-171.

Sorescu, A.B.; Chandy, R.K.; Prabhu, J. C. (2003). Sources and financial consequences of radical innovation:

Insights from pharmaceuticals. Journal of marketing, 67(4), 82-102.

Tucker, H. (2020). Coronavirus bankruptcy tracker: These major companies are failing amid the shutdown.

from https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2020/05/03/ coronavirus-bankruptcy-tracker-these-

major-companies-are-failing-amid-theshutdown/#5649f95d3425.

Wahyuni, S. (2019). The influence of product innovation, brand image, and physical evidence to purchase

decision and WOM of Starbucks in Jakarta. Middle East Journal of Management, 6(2), 123-138.

Zwanka, R. J. & C. BUFF. (2020). COVID-19 Generation: A Conceptual Framework of the Consumer Behavioral

Shifts to Be Caused by the COVID-19 Pandemic. Journal of International Consumer Marketing, 1-10.