กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล