เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ (Journal of Social Science, Law and Politics) เป็นวารสารวิชาการที่จัดตั้งขึ้น โดยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2565 วารสารฯ ได้รับการพิจารณารับรองให้มีผลการประเมินคุณภาพวารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) TCI กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 และต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโลกทัศน์ทางความรู้เชิงวิชาการ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงในวงวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการเผยแพร่บทความด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุก ๆ 6 เดือนต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

วารสารฯ เก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาตีพิมพ์บทความ ภาษาไทยบทความละ 3,000 บาท ภาษาต่างประเทศบทความละ 3,500 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ครั้งเดียว เมื่อผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ ก่อนส่งบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

วารสารฯ มีระบบการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer-Review) จำนวน 3 ท่าน โดยปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย (Double-Blind Peer Review) และจะต้องได้รับผลการประเมินว่า “ผ่านการพิจารณา” จึงถือได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินการตีพิมพ์บทความ

วารสารฯ ไม่มีนโยบายรับจัดรูปแบบต้นฉบับบทความ

 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร [ISSNOnline 2985-2102

Announcements

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5

2024-04-20

ด่วน!!! วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5

Ocean

Read more about วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ