เกี่ยวกับวารสาร

ประวัติความเป็นมา  
“วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเกี่ยวพันกับความรู้ 3 สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เริ่มจัดพิมพ์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีกำหนดระยะเวลาการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยพิจารณาจากผลงานประเภทบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ และบทความพิเศษ โดยบทความทุกเรื่องจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewer) เพื่อให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เปิดพื้นที่ทางวิชาการ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางความคิด เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป

กำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ ต่อปี
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

นโยบายการพิจารณาบทความของวารสาร บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโลกทัศน์และความรู้ในเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและสังคม

ข้อกำหนดของวารสาร

1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการ โดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review)
2. บทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ จะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารใดๆ
3. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เจ้าของบทความทางวิชาการหรือเจ้าของผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ ไม่ถือเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4. การคัดลอกข้อความหรือเนื้อหาจากแหลงอื่นโดยไม่มีการอ้างอิง ถือเป็นการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างร้ายแรง และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของบทความทางวิชาการหรือเจ้าของผลงานทางวิชาการแต่เพียงผู้เดียว

เจ้าของวารสาร

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด