จริยธรรมการตีพิมพ์

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ และมีความมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการกับดำเนินงานด้านวารสาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินบทความ ปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่วารสารได้กำหนดไว้ ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของผู้ประพันธ์

 1. บทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ซ้ำกับที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาเผยแพร่กับวารสารอื่น
 2. เนื้อหาของบทความต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
 3. ผู้ประพันธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือหากมีการนำผลงานผู้อื่นมาใช้ในการเขียนบทความต้องอ้างอิงทุกครั้ง
 4. ผู้ประพันธ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิง ทั้งรูปแบบและเนื้อหา
 5. ผู้ประพันธ์ต้องทำตามขั้นตอนของวารสาร เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของเนื้อหาที่ได้นำมาตีพิมพ์เผยแพร่
 6. ผู้ประพันธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจริง
 7. ผู้ประพันธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยในบทความ และแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
 8. การนำเสนอข้อมูลในบทความต้องเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัย ไม่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ
 9. หากเป็นผลงานวิจัยที่ทำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง ให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ซึ่งการอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณา จากกองบรรณาธิการวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความทุกบทความ ที่ส่งเข้ามาเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์กับวารสาร โดยการพิจารณาจากเนื้อหาและขอบข่ายบทความให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร
 2. บรรณาธิการต้องตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพบทความก่อนส่งให้ผู้ประเมิน
 3. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของวารสารอย่างเคร่งครัด
 4. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ประพันธ์ และผู้ประเมินคุณภาพบทความแก่บุคคลอื่น
 5. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประพันธ์ และผู้ประเมินบทความ
 6. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความ โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้ประพันธ์
 7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์มาจากการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ต้องระงับการประเมินทันที พร้อมติดต่อผู้ประพันธ์เพื่อปฏิเสธการตีพิมพ์
 8. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์มีการลอกเลียนแบบบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล และพิจารณาเห็นว่าสมควรถอนบทความชิ้นนั้น บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประพันธ์ เพราะถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความ
 2. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความ
 3. ผู้ประเมินบทความต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาของบทความ ที่จะทำการประเมินอย่างแท้จริง
 4. ผู้ประเมินบทความต้องคำนึงถึงคุณภาพของบทความเป็นหลัก และพิจารณาบทความตามหลักการและเหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้ประพันธ์
 5. หากผู้ประเมินตรวจสอบพบว่า บทความที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ เป็นบทความที่ลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงข้อมูลจากผลงานผู้อื่น ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที