กองบรรณาธิการ

คณะทำงานและกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เจ้าของ                     คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์

คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 คณะกรรมการบริหารวารสาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์วุฒิชัย ตาลเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์ นิลผาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์ริยา เด็ดขาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

นายสุรินทร์ จันทร์ปุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

นางสาววาสนา เลิศมะเลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

นางสาววาสนา บุตรพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

นางสาวมนนิภา ศรีรักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

นายจักรธร พลคชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด