Published: 2014-12-12

ยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน, อิมรอน มะลูลีม, วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร

30-44

สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหารการผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ เคอร์, บุญทัน ดอกไธสง, เกษมชาติ นเรศเสนีย์, บุญเรือง ศรีเหรัญ

45-62

สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วิเชียร เส้นทอง, บุญทัน ดอกไธสง, บุญเรือง ศรีเหรัญ, วิทยา เจียรพันธ์

83-96

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยรูปแบบ MAPLE

ศิวภรณ์ สองแสน, สมบัติ คชสิทธิ์, บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ฐิติพร พิชยกุล

110-129

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

กชมล อยู่สุข, อนุศักดิ์ เกตุสิริ, สุวิมล โพธิ์กลิ่น

152-166

การปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศไทย : สิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น

นพมาศ ช่วยนุกูล, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, สมชาย หาญหิรัญ

181-199

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ประสิทธิ์ อังกินันทน์พิชญ์, ฉายายนต์อุดม จำรัสพันธุ์, วชิระ ชาวหา

215-229

ประสิทธิภาพการให้บริการของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพชรา อินทรัตน์, เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, สุรพร เสี้ยนสลาย

248-262