การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

วีรวรรณ เพ็งสมบัติ
ชาตรี เกิดธรรม
อังคนา กรันยาธิกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนทั้งหมดจำนวน 20 คน ใช้เวลาในการทดลอง 17  ชั่วโมง  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One  Group  Pretest-Posttest  Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า  t-test แบบ Dependent  sample และ t-test แบบ One  sample  test  
ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นจำนวน 5 ชุด ได้แก่ การเขียนคำในมาตราแม่กด การเขียนคำในมาตราแม่กน การใช้ ศ ษ ส การใช้วรรณยุกต์และการใช้คำพ้องมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.60/83.40 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ อยู่ในระดับดีมาก 

The purposes of this research were to develop computer assisted Instructionin for Thai langquage on word spelling writing for mathayomsuksa 2 students  to  be effective as the  80/80 standardized criterion, to compare students’ learning achievement after learning with computer assisted instruction for  Thai language on word spelling writing and to study students’ satisfaction toward studying with computer assisted instruction for Thai language on word spelling writing. The samples used in this study were 20 Mathayomsuksa 2 students in  the  second semester  of  academic  year  2012  at  Bangsadejwittayakom  School, Angthong province, selected by Purposive Sampling technique, The experimentation lasted  17  periods using One  Group  Pre-test Post-test Design. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample and One Sample) 
The results were as follows
1. The computer assisted  Instruction for Thai langquage on word Spelling Writing for Mathayomsuksa 2 Students both sets include 5  Writing a press section,  Mother of the written word in Section, Using the shed, Using tonal and Use synonyms had the efficiency of 85.60/83.40 which were  higher  than  the  criteria set.
2. Thecomparison of students’learning achievement after learning with computer assisted Instruction for Thai language on word spelling writing revealed that the scores were not less than 60%, The students’ learning achievement was higher than the criteria set at the .5 level of significance.
3. The students’ satisfaction after learning with computer assisted  Instruction for Thai language on word spelling writing was at very high’ level.

Article Details

Section
Research Article