พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย

Main Article Content

บุบผา เมฆศรีทองคำ
ขจรจิต บุนนาค

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนพฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของผู้บริโภคข่าว  และ 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 3    ช่วงวัย  ได้แก่  กลุ่มวัยเรียน  กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยอาวุโส  จากทั้งหมด 5 ภูมิภาค ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ และภาคกลาง    รวมจำนวนทั้งหมด 1,750 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและการทดสอบด้วยไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริโภคที่อ่านข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คมีสัดส่วนพฤติกรรมการบริโภคข่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ช่วงวัยต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

The research had two objectives: 1) to explore the news consumption behavior through Facebook by people of different ages in Thai Society; 2) to compare the proportion of news consumption behavior through Facebook by news consumers; and 3) to compare the news consumption behavior through Facebook by people of different ages in Thai Society. The method was cross-sectional survey, and data were collected from groups of studying age, working age, and senior age from each region: North, East, Northeast, South, and Central, all together 1,750 respondents by Multi-stage Sampling.  Data analysis was descriptive statistics and Chi-Square Test.
The findings showed that
1) The news consumers through Facebook had different proportion of news-consuming behavior with statistical significance at the level of 0.05.
2) Different ages had different behavior of news consumption through Facebook with statistical significance at the level of 0.05.

Article Details

Section
Research Article