ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกับผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ บ้านจัดสรร ในกลุ่มร้อยแก่นสาร

Main Article Content

สกุลรัตน์ ตรีก้อ
อัจฉรพร เฉลิมชิต
อรัญ ซุยกระเดื่อง

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การแข่งขัน 2) ผลการดำเนินงานของประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร ในกลุ่มร้อยแก่นสาร  3) ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกับผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร และ 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรในกลุ่มร้อยแก่นสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร จำนวน 132 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจัย พบว่า
1. กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร ในกลุ่มร้อยแก่นสารมีระดับกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว  ด้านการจำกัดขอบเขต ด้านการสร้างความแตกต่าง  และ          ด้านการลดต้นทุนตามลำดับ
2. ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรในกลุ่มร้อยแก่นสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ด้านกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร และด้านการเงิน ตามลำดับ
3. กลยุทธ์การแข่งขันมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร ในกลุ่มร้อยแก่นสาร อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรในกลุ่มร้อยแก่นสาร พบว่า กลยุทธ์การแข่งขันข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ ด้านการสร้างความแตกต่าง ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำสุด คือ ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว และผลการดำเนินงานผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ ด้านลูกค้าและส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำสุด คือ ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

 The objectives of this research were 1) investigate the competitive strategies for managing real estate business in Roi-Kaen-Sarn Provinces, 2) survey the management of real estate business, 3) analyze the relationships of the competitive strategies with the profits of real estate business in Roi-Kaen-Sarn Provinces, and 4) find some useful suggestions for the real estate business in Roi-Kaen-Sarn Provinces.  The samples were one hundred and thirty two real estate business owners in Roi-Kaen-Sarn Provinces. The instrument was a questionnaire with 0.95 reliability index. The data were analyzed by the computer program. The statistics used were mean, standard deviation, frequency and Pearson’s Correlation Coefficient. The research findings were as follows
1. The finding showed that the average level of the competitive strategies for real estate business in Roi-Kaen-Sarn provinces was high. Four high-level strategies were quick service, limitation of area, differentiation, cost reduction respectively.
2. The finding showed that the profits of the real estate business management in Roi-Kaen-Sarn provinces were at the high level. Four high-level issues of the management were customer, learning and growth, business process of organization, finance respectively. 3. The finding indicated that the competitive strategies significantly affected the relationship of the profits of real estate business in Roi-Kaen-Sarn provinces at the .05 level. The relationship of the strategies with the profits of the real estate business management was moderate.
4. Regarding suggestions, they are concluded that the most frequency of the suggestions for competitive strategies is differentiation. On the other hand,  the least frequency of the suggestions is a quick response. The most frequency of the suggestions for the profits of real estate business is customers. Whereas, the least frequency of  the suggestions is learning and growth.

Article Details

Section
Research Article