วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

E-ISSN :  2985-1491 (Online)

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online)

2024-06-16

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) เพื่อให้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 จากเดิม ISSN: 1905-9647 (Print) เปลี่ยนเป็น ISSN: 2985-1491 (Online) เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความ

2023-07-21

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความละ 4,500 บาท โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

Vol. 18 No. 1 (2024): January - April 2024

Published: 2024-03-31

A LEARNING NETWORK MANAGEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATIVE LEADERS' POTENTIAL OF SAVING GROUP FOR PRODUCTION IN SONGKHLA

Atsawaluk Ratchapolsit, Wanchai Dhammasaccakarn, Somsak Lila, Angkana Dhammasajjakan, Somruedee Sanguankaew, Jirachaya Jeawkok

186-200

View All Issues

Indexed in tci