วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Print ISSN: 2229-2683) (Online ISSN: 2408-1418) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จัดทำขึ้นตามความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.250 ( in 2018 by TCI) 

ประชาสัมพันธ์

2020-01-27

 

ประชาสัมพันธ์ :  ขณะนี้ปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ  

 

!! ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากสถานการณ์ COVID-19 เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราวและให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถติดต่องานวารสารฯ ได้ที่ : 

>> E-mail: gnru@nsru.ac.th 

>> Inbox Fanpage บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

                                                                                         -ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้-

                           

Vol. 11 No. 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564

Published: 2021-01-30

View All Issues