วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Print ISSN: 2229-2683) (Online ISSN: 2408-1418) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จัดทำขึ้นตามความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.250 ( in 2018 by TCI) 

ประชาสัมพันธ์

2020-01-27

 

ประชาสัมพันธ์ :  ขณะนี้ปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฯ  

*เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงานออนไลน์ ณ ที่พักอาศัย (Work form Home) และสลับหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงอาจทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อที่โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1211

ท่านสามารถติดต่องานวารสารฯ ได้ที่ :

>> E-mail: gnru@nsru.ac.th หรือ

>> Inbox Fanpage บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

                                                                                         -ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้-

                           

Vol. 11 No. 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Published: 2021-06-29

View All Issues