วารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ได้เพิ่ม คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการเตรียมต้นฉบับบทความ ตาม Link Information For Authors | Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities (tci-thaijo.org)

และตัวอย่างการจัดวารสาร https://arit.kpru.ac.th/sh/8fc509