วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Print ISSN: 2229-2683) (Online ISSN: 2408-1418) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จัดทำขึ้นตามความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.250 ( in 2018 by TCI) 

ประชาสัมพันธ์

2020-01-27

>> เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปิดทำการเป็นการชั่วคราว จนถึง 30 เมษายน 2563  #เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลงานวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ได้ที่ :  E-mail: gnru@nsru.ac.th หรือ Inbox Fanpage บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11-1.jpg

Vol. 9 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-30

View All Issues