Information For Authors

   

วารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กำหนดแนวทางในการเขียนบทความไว้ดังนี้

การส่งต้นฉบับ

หลังจากผู้เขียนได้ตรวจความถูกต้องและพิสูจน์ตัวอักษรอย่างละเอียดแล้ว     ให้ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์วาสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ     https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU/

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการเตรียมต้นฉบับบทความ  https://drive.google.com/file/d/15TliNTSHBSCtkBxZZYEK6szbgyhJUgdq/view?usp=sharing

Template_บทความวิจัย-วารสาร https://docs.google.com/document/d/1lN-FCh-dXCNy53qyOA0_IW9ADd6dxvec/edit?usp=sharing&ouid=102037371990825348764&rtpof=true&sd=true

Template_บทความวิชาการ-วารสาร: https://docs.google.com/document/d/1C8RIjzadtsK-wrIJaA_WZr1Ww_dBJDm7/edit?usp=sharing&ouid=102037371990825348764&rtpof=true&sd=true

การพิจารณาลงตีพิมพ์

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความต้นฉบับ (Original Article) ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวาสารอื่นใดมาก่อน     และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงแก้ไข     ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร

สำหรับบุคลากรภายใน (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และนักวิชาการ) ที่สังกัดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความละ 2,500 บาท และสำหรับบุคคลภายนอก  (ไม่ได้สังกัดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง)ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความละ 4,000 บาท

ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน และไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้ โดยต้องปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้

  1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20% จากการตรวจสอบของ CopyCatch จาก thaijo
  2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร
  3. ผลการพิจารณาคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ผ่านเกณฑ์การลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
  4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)