Announcements

ประชาสัมพันธ์

2020-01-27

ประชาสัมพันธ์ :  ขณะนี้เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์

                              ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)